Tarih : 06.07.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

84974990-130[13-2014/10]-724

06/07/2015

Konu

:

….

 

         

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin .../2008 tarihli ve … sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ithal ettiği makine ve teçhizatı …/2013 tarihli ve … sayılı Yatırım Teşvik Belgesine devrettiği, çeşitli nedenlerden dolayı yatırımdan vazgeçilerek ithal edilen makine ve teçhizatın yurt dışına gönderilmesi halinde yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılacak yasal işlemlerin bildirilmesi istenmektedir.

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/d maddesinde, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimlerinin katma değer vergisinden istisna olduğu, yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde zamanında alınmayan verginin alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme zammı ile birlikte tahsil edileceği, zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımının, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlayacağı hükme bağlanmıştır.

Söz konusu istisna uygulanmasının usul ve esaslarının belirlendiği KDV Genel Uygulama Tebliği'nin "II.B.5.5. Yatırımın Usulüne Uygun Olarak Gerçekleşmemesi" başlıklı bölümünde;

"3065 sayılı Kanunun (13/d) maddesine göre, yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Satıcıların KDV iade talepleri ise yürürlükteki mevzuata göre sonuçlandırılır. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar.

Yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşip gerçekleşmediği Ekonomi Bakanlığı tarafından tespit edilerek, gerekli işlemler yapılmak üzere belge sahibinin bağlı olduğu vergi dairesine bildirilir.

3065 sayılı Kanunun (13/d) maddesinde yer alan istisna kapsamında olmamasına rağmen, söz konusu madde gerekçe gösterilerek ve KDV istisnası uygulanarak yapılan satışlarda vergi ve cezaların satıcıdan aranacağı tabiidir."

açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre; şirketiniz tarafından yatırım teşvik belgesi eki listede yer alan ve KDV Kanununun 13/d maddesi kapsamında alınan makine ekipmanına ait zamanında alınmayan verginin, yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde Şirketinizden vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, yatırım amaçlı ithal ettiğiniz makine ekipmanın Şirketiniz tarafından yurt dışındaki firmaya iade edilmesi, Katma Değer Vergisi Kanununun 12 nci maddesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürürlükteki ihracat mevzuatına uygun olarak ihraç edilmek kaydıyla Kanunun 11/1-a maddesine göre KDV'den istisna tutulacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.