Tarih : 21.09.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-010-82897

21/09/2015

Konu

:

Ömrünü tamamlamış araç lastiklerinden elde edilen   mamüllerin KDV'ye ve KDV tevkifatına tabi olup olmadığı

 

 

 

 

   

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; ömrünü tamamlamış araç lastiklerinin piroliz yöntemi ile geri dönüşümünün gerçekleştirildiği, lastiklerin geri dönüşümü neticesinde piroliz yağı (aromatik yağ), karbon siyahı (karbon karası) ve hurda çelik tel elde edildiği ve bu ürünlerin satışa konu edileceği belirtilerek, piroliz yağı, karbon siyahı ve hurda çelik tel teslimlerinin katma değer vergisi (KDV) karşısındaki durumu hakkında Başkanlığımızın görüşü talep edilmektedir.

 

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

 

            -1/1 maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

 

            -9/1 maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkez ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği,

 

            -17/4-g maddesinde, metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimlerinin KDV den istisna olduğu,

 

            hükme bağlanmıştır.

 

            KDV oranları, aynı Kanunun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Karara ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1; ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8; ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak belirlenmiştir.

 

            Öte yandan, KDV Genel Uygulama Tebliğinin “(I/C-2.1.3.3.4.) Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt, Cam Hurda ve Atıklarından Elde Edilen Hammadde Teslimi” başlıklı bölümünde; metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının çeşitli işlemlerden geçirilip işlenmesi sonucunda elde edilen ve genellikle hurda ve atık niteliklerini kaybederek metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam esaslı malzeme imalatında hammadde olarak kullanılan mamul niteliğindeki kırık, çapak, toz, granül ve benzeri ürünlerin teslimlerinin 3065 sayılı Kanunun (17/4-g) maddesi kapsamında olmayıp, genel oranda (%18) KDV ye tabi olduğu, bu ürünlerin, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara tesliminde (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı, ancak bu ürünlerin, ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmayacağı, sonraki safhaların teslimlerinin tevkifata tabi olduğu açıklanmıştır.

 

            Buna göre, şirketiniz tarafından hurda lastiklerin geri dönüşümü sonucu elde edilen piroliz yağı ve karbon siyahı teslimlerinin genel oranda (% 18) KDV ye tabi tutulması, hurda çelik tel tesliminin ise Kanunun 17/4-g maddesine göre KDV den istisna tutulması gerekmektedir.

 

            Diğer taraftan, yukarıda yapılan açıklamalar kapsamında, metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt ve cam hurda ve atıklarının çeşitli işlemlerden geçirilip işlenmesi sonucunda elde edilen ve genellikle hurda ve atık niteliklerini kaybederek metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt ve cam esaslı malzeme imalatında hammadde olarak kullanılan mamül niteliğindeki ürünlerin tesliminde KDV tevkifatı uygulanacağından, Şirketinizce belirtilen şekilde elde edilerek teslimi gerçekleştirilen piroliz yağında KDV tevkifatı uygulanmaması, karbon siyahı (karbon karası) tesliminde ise 9/10 oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.