Tarih : 08.10.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

45404237-130[I-15-56]-206

08/10/2015

Konu

:

Özel öğrenci yurtları tarafından bedelsiz olarak   verilen yurt hizmetlerinde KDV istisnası.

 

         

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, özel yurt işletmeciliği faaliyetinize ilişkin olarak kurumunuz tarafından bedelsiz olarak verilen yurt hizmetlerinin 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17/2-b maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

            KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde,  ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

 

            17/2-b maddesinde ise 24/3/1950 tarihli ve 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun ile 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulan öğrenci yurtları tarafından bedelsiz verilen yurt hizmetlerinde, ilgili dönemdeki kapasitelerinin % 10 unu geçmemek üzere verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetlerinin KDV'den istisna olduğu,

 

            hüküm altına alınmıştır.

 

            Söz konusu istisnanın uygulamasına yönelik açıklamalara, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/F) başlıklı "F. Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar" başlıklı bölümünün "2.2. Özel Okullar ve Üniversiteler Tarafından Bedelsiz Olarak Verilen Eğitim ve Öğretim Hizmetleri ile Öğrenci Yurtları Tarafından Bedelsiz Olarak Verilen Yurt Hizmetlerinde İstisna" başlıklı alt bölümünde yer verilmiştir.

 

            Diğer taraftan, 5661 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 3797 sayılı Kanunun 42 nci ve 59 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinde; Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin, bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olmak kaydıyla ortaöğrenim veya yükseköğrenim öğrencileri için yurt açabileceği, yurtların açılmasının ve işletilmesinin Milli Eğitim Bakanlığının iznine tabi olduğu, Bakanlığın, bu yetkisini valilikler aracılığı ile kullanabileceği, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılan müracaat üzerine Bakanlıkça/valilikçe düzenlenecek olan yurt açma izin belgesinde kapasite durumu, barınacak öğrencilerin cinsiyet ve öğretim kademeleri, ücret ve yemek durumu, yurt kurucusuna veya kurucu temsilcisine ait kimlik bilgilerinin belirtileceğine yer verilmiştir.

 

            Özelge talep formunuz ekinde yer alan Bursa Valiliğinin ilgili Yönetmeliğin 5 inci maddesi kapsamında işletmenize vermiş olduğu 01.12.2006 tarih ve 953/63775 sayılı ve 30.09.2010 tarih ve 953/43366 sayılı Yurt Açma İzin Belgelerinin incelenmesinden, bu belgeler kapsamında faaliyette bulunduğunuz anlaşılmaktadır.

 

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, söz konusu Kanun hükümlerine tabi olan İşletmeniz tarafından ilgili dönemdeki yurt kapasitesinin % 10 unu geçmemek şartıyla verilen bedelsiz yurt hizmetleri KDV'den istisna olacaktır.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.