Tarih : 19.12.2014
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

84974990-130[13-2013/20]-1284

19/12/2014

Konu

:

Öğrenci yurdu yapım ve işletim hizmeti işine ilişkin   olarak yatırım teşvik belgesi kapsamında yurt için gerekli olan masa,   sandalye, dolap ve yatak gibi demirbaşların tesliminde KDV istisnası

 

         

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; firmanızın “… Üniversitesi Öğrenci Yurdu”nun yapım ve işletim hizmeti işi ile ilgili olarak 05/06/2013 tarih ve 110543 sayılı Yatırım Teşvik Belgesini aldığı, yurt için
gerekli olan masa, sandalye, dolap ve yatak gibi demirbaşların söz konusu yatırım teşvik belgesine istinaden firmanıza teslimlerinin Katma Değer Vergisi Kanununun 13/d maddesi kapsamında katma değer vergisinden istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/d maddesi ile yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine-teçhizat teslimleri KDV’den istisnadır.

            Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin “II/B-5. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Mankine ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna” başlıklı bölümünde konuya ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

            1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde makine ve cihazlar, üretimde kullanılan her türlü makine ve cihazlar ile bunların eklentileri ve bu amaçla kullanılan taşıma gereçleri şeklinde tanımlanmıştır.

            Söz konusu istisna uygulaması bakımından da makine ve teçhizat, amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan ve mal ve hizmet üretiminde kullanılan sabit kıymetleri ifade etmektedir.

            Sarf malzemeleri ve yedek parçalar ile hizmet üretiminde doğrudan ve zorunlu olarak kullanılanlar dışındaki masa, sandalye, koltuk, dolap, mefruşat gibi demirbaşlar makine ve teçhizat niteliğinde olmadığından istisna kapsamına değerlendirilmez.

             Ancak, “… Üniversitesi Öğrenci Yurdu”nun yapım ve işletim hizmeti işi ile ilgili olarak sahip olduğunuz yatırım teşvik belgesinde yatırım konusunun otel, motel, pansiyon, kamplar ve diğer konaklama yerleri olduğu anlaşılmakta olup hizmet üretiminde doğrudan ve zorunlu olarak kullanılan masa, sandalye, dolap ve yatak gibi demirbaşların yatırımın bir parçası olarak değerlendirilmesi ve Kanunun 13/d maddesi uyarınca KDV'den istisna tutulması gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.