Tarih : 02.11.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

   

Sayı

:

39044742-130-90816

02/11/2015

Konu

:

İstanbul Boğazı Karayolu Boğaz Geçiş Tüneli Projesi'ne ilişkin müşavir firma tarafından verilen hizmetlerin KDV mevzuatı karşısındaki durumu.

 

         

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda;

            Firmanızın ortakları tarafından oluşturulan Türk-Kore Ortak Girişimi ile Ulaştırma Bakanlığı (idare) arasında 13/01/2009 tarihinde 3996 sayılı Kanun kapsamında olmak üzere "İstanbul Boğazı Karayolu Boğaz Geçiş Tüneli Proje, Yapım, İşletme ve Devri İşine Ait Uygulama Sözleşmesi" imzalandığı,

            İdare ile Firmanız arasındaki sözleşmenin 15 inci maddesinin "Yatırımın teknik ve hukuki açıdan sözleşme ve eklerine uygun olarak yapılmasının kontrolü idarece oluşturulacak kontrol teşkilatı veya idare tarafından gönderilen ve yetki verilen müşavir firma tarafından yapılacaktır." hükmü uyarınca İdare'nin müşavir bir firmayı yatırımın kontrolünü yapmak üzere görevlendirdiği,

            Görevlendirmenin İdare'nin yaptığı bir ihale sonucu gerçekleştiği, İdare ile müşavir firma arasında müşavirlik sözleşmesi imzalandığı, sözleşmeye göre yatırımın teknik ve hukuki tüm kontrollerin yapılacağı ve kontrol sonuçlarının İdareye bildirileceği, müşavir firma hizmetleri karşılığı hakedişlerin İdare tarafından yapıldığını ve görevli şirket olarak tarafınıza bildirildiğini, şirketinizin bu hakedişleri ödediğini ve bu hakedişler için müşavir firmanın İdare'ye KDV'li fatura düzenlediği, İdarenin bu bedelleri (KDV dahil) görevli şirkete yansıttığı,

            İdarenin vergi mükellefi olmadığı için bedelleri yansıtırken fatura düzenlemediği, bir yazı ile söz konusu masrafları yansıttığı ve yazı ekinde müşavir firma tarafından İdareye kesilen faturanın gönderildiği belirtilerek;

            -Müşavir firmanın yaptığı kontrol hizmetlerinin istisna belgesine sahip olmanız nedeniyle KDV Kanununun Geçici 29 uncu maddesi uyarınca KDV'den istisna olup olmadığı,

            -Hizmetin söz konusu madde uyarınca istisna olmaması durumunda görevli şirket olarak tarafınıza yansıtılan müşavir masraflarına ait KDV tutarlarının şirketiniz tarafından indirim konusu yapılıp yapılamayacağı konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.                                                                                                                            

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

            -1/1 maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

            -29/1 inci maddesinde; mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebilecekleri,

            -34/1 inci maddesinde, yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait Katma Değer Vergisinin, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanunî defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceği,

            -53 üncü maddesinde, bu Kanunda geçen fatura ve benzeri vesikalar tabirinin Vergi Usul Kanununda düzenlenen vesikaları ifade ettiği hüküm altına alınmıştır.

            Öte yandan, KDV Kanununa 6288 sayılı Kanun ile eklenen geçici 29 uncu madde hükmüne göre, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun uyarınca yap-işlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek projeleri üstlenen ana yüklenicilere doğrudan bu projelere yönelik olarak yapılacak teslim ve hizmetler ile ithalat işlemleri KDV'den istisnadır.

            Söz konusu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/E-3) bölümünde belirlenmiştir.

            Buna göre;

            1) KDV Kanununun Geçici 29 uncu maddesi kapsamındaki faaliyetlerinizle ilgili olarak istisna belgesine sahip firmanıza sunulan hizmetler KDV'den istisnadır.

            2) Söz konusu "Müşavirlik Hizmeti Alım İşi" nin İdare tarafından ihale edilmiş olması, müşavir firmanın tüm kontrol hizmetlerinden İdareye karşı sorumlu olması ve hizmet bedelinin İdare tarafından ödenmesi, hizmetin ilgili İdareye sunulduğunu göstermekte olup, doğrudan İdareye sunulan bu hizmet genel esaslar çerçevesinde KDV'ye tabi olacaktır.

            Müşavirlik firması tarafından İdareye fatura edilerek firmanıza bir yazı ile yansıtılan söz konusu hizmete ilişkin KDV tutarları, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura ve benzeri belgeler arasında sayılmayan bahsi geçen belgeye istinaden (bu belgeler işlemlerin tevsikinde geçerli belge olarak kabul edilseler dahi) firmanızca indirime konu edilemeyecektir.

            İndirim konusu yapılamayan bu verginin, Gelir veya Kurumlar Vergisi Kanunları çerçevesinde işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilmesi mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.