Tarih : 23.07.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-135-69955

23/07/2015

Konu

:

Eşya taşımaya mahsus hibrid aracın ilk iktisabında uygulanacak ÖTV oranı.

 

         

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Firmanızca 8704.31.91.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasından ithal edilen …  kategorisinde yer alan hibrit aracın azami yüklü ağırlığının 1970 kg, araç üzerindeki benzin motorunun silindir hacminin 505 cm³, elektrik motorunun gücünün 5.4 kW olduğu belirtilerek, bahse konu aracın ilk iktisap kapsamında tesliminde uygulanacak ÖTV oranı sorulmaktadır.

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (1/1) maddesinde, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi olduğu; (2/1-b) maddesinde ilk iktisabın, (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithalini, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini ifade ettiği; (2/1-d) maddesinde, motorlu araç ticareti yapanların, kayıt ve tescile tabi araçları satmak üzere imal ve inşa edenler, fabrika, ana bayii, bölge bayii, bayi, yetkili satıcı ve acenteler ile Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenler olduğu hükme bağlanmıştır.

            Ayrıca, Kanunun (1/2) maddesinde, ÖTV kapsamına giren malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu hükme bağlanmış olup, ülkemizde bir eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde hangi gümrük tarife istatistik pozisyon (G.T.İ.P.) numarası kapsamında işlem göreceğinin belirlenmesi konusunda tek yetkili kurum Gümrük ve Ticaret Bakanlığıdır. Bu kapsamda, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 8 ve 9 uncu maddelerine dayanılarak yayımlanan 10 ve 11 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğleri (Tarife) uyarınca yükümlülerin Bağlayıcı Tarife Bilgisi veya Tarife Bilgi Talebi şeklinde talepleri Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince sonuçlandırılmaktadır.

            Bu bağlamda, ÖTV'nin konusu kapsamına giren malların ve tabi oldukları vergi oranının belirlenmesinde, esas itibariyle Türk Gümrük Tarife Cetveli ve izahnamesinde yapılan tanımlamalar/açıklamalar çerçevesinde işlem tesis edilmekte olup, Karayolları Trafik Kanunu, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu veya Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay Yönetmeliği gibi diğer mevzuatta yer alan tanımlamalar dikkate alınmamaktadır.

            Öte yandan, Kanunun (12/1) maddesine göre ÖTV, bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınmaktadır.

            Bunun yanı sıra, ÖTV uygulamasında, bir taşıtın elektrik motorunun yanı sıra elektrik motoru dışında başka bir motora da sahip olması durumunda, bu taşıt "sadece elektrik motorlu olanlar" kapsamında değerlendirilmemekte ve elektrik motoru haricindeki motorun silindir hacmi dikkate alınmak suretiyle tabi olduğu vergi oranı belirlenmektedir.

            Buna göre, ilgili gümrük idaresi tarafından ithalat aşamasında 8704.31.91.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasından işlem tesis edildiği anlaşılan, sürücü sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri bulunmayan hibrit (hem elektrik hem benzinli motora sahip) aracın ilk iktisabı, Kanuna ekli (II) sayılı listenin 87.04 tarife pozisyonu sırasının "- Diğerleri" kategorisi kapsamında %4 oranında ÖTV'ye tabidir.

            Bununla birlikte, söz konusu aracın sürücü sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencerelerinin bulunması halinde, aynı tarife pozisyonu sırasının "- Azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip, sürücü sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri olanlar (kapalı kasa olmayanlardan motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyenler hariç)" kategorisi kapsamında %10 oranında ÖTV'ye tabi olacağı açıktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.