Tarih : 06.08.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

AMASYA VALİLİĞİ

Defterdarlık   Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

65771276-135[1/2015-01]-28

06/08/2015

Konu

:

Motorsuz treyler transmikser harç karıştırıcının   ÖTV'ye tabi olup olmadığı hk.

 

         

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketinizce, motorsuz, tır çekici ile çekilen 2 adet beton karıştırıcı treyler transmikser alımı yaptığınızı, söz konusu beton karıştırıcıların özel tüketim vergisine tabi olup olmadığı hususunda tereddüde düştüğünüzü belirtilerek, konu hakkında Defterdarlığımızdan özelge talep edilmektedir.

 

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (1/1) maddesinde, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi olduğu; (1/2) maddesinde, ÖTV kapsamına giren malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu; (2/1-b) maddesinde ilk iktisabın, (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithali, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini ifade ettiği; (2/1-d) maddesinde, motorlu araç ticareti yapanların, kayıt ve tescile tabi araçları satmak üzere imal ve inşa edenler, fabrika, ana bayii, bölge bayii, bayi, yetkili satıcı ve acenteler ile Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenler olduğu hükme bağlanmıştır.

 

            Ayrıca bir eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde hangi gümrük tarife istatistik pozisyon (G.T.İ.P.) numarası kapsamında işlem göreceğinin belirlenmesi konusunda tek yetkili kurum Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olup, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 8 ve 9 uncu maddelerine dayanılarak yayımlanan 10 ve 11 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğleri (Tarife) uyarınca GTİP tespitine yönelik olarak yükümlülerin bilgi taleplerinin Bağlayıcı Tarife Bilgisi veya Tarife Bilgi Talebi şeklinde Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılması gerekmektedir.

 

            Öte yandan, Kanuna ekli (II) sayılı listeye göre, esas itibariyle römork, treyler (dorse), kasa, damper, transmikser gibi üst yapılar tek başlarına ÖTV'nin konusuna girmemekte olup, ancak bunlarla mücehhez motorlu taşıtlar Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırıldıkları tarife pozisyonuna bağlı olarak ÖTV'ye tabi bulunmaktadır.

 

            Bununla birlikte, özelge talep formunuzda belirtilen "tır çekici ile çekilen motorsuz treyler transmikser"in Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırıldığı tarife pozisyonunun ilgili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü nezdinde tespit ettirilmesini müteakiben, söz konusu malın Kanuna ekli (II) sayılı listede belirtilen mallar arasında olması halinde ÖTV'ye tabi olacağı açıktır.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.