Tarih : 01.09.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

64597866-135[1-2015]-19860

01/09/2015

Konu

:

87.03 GTİP numarada yer alan hem yük hem yolcu   taşımaya mahsus çok amaçlı araçların ÖTV oranları.

 

         

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, Şirketinizce imal ve/veya ithalinin yapıldığı ve Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 tarife pozisyonu kapsamında sınıflandırıldığı belirtilen …model araçların yük taşımasında kullanıldığı ve bayileriniz tarafından ilk iktisap kapsamında teslimlerinde %15 oranında ÖTV uygulandığı; söz konusu taşıtların 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.03 tarife pozisyon sırasının "- Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi istiap haddinin %50'sinin altında olan motorlu araçlar" kategorisi kapsamında mı yoksa, "- Diğerleri" kategorisi kapsamında mı vergilendirileceği hususunda tereddüde düşüldüğü ve Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, Özel Tüketim Vergisi Kanununun (1/1-b) maddesi uyarınca, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki araçlardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’ye tabidir.

Aynı Kanunun (1/2) maddesine göre, Kanuna ekli listelerde yer alan mallar Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olup, bu malların tarife numaralarında veya tanımlarında bu Kanuna ekli listeler dışında yapılacak değişiklikler ÖTV uygulamasında hüküm ifade etmemektedir.

Bu kapsamda, ÖTV’nin konusu/kapsamına giren malların tanımlanmasında Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan gümrük tarife istatistik pozisyon (G.T.İ.P.) numaraları itibariyle yapılan tanımlamalar dikkate alınmakta, Karayolları Trafik Kanunu, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu veya Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay Yönetmeliği gibi diğer mevzuatta yer alan tanımlamalar dikkate alınmamaktadır.

Öte yandan, mezkur Kanunun (12/1) maddesinde, özel tüketim vergisinin, bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınacağı hükme bağlanmıştır.

Bunun yanı sıra Kanuna ekli (II) sayılı listede 87.03 tarife pozisyonu sırasının "- Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi istiap haddinin %50'sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)" alt kategorisinde değerlendirilen taşıtların kapsamına ilişkin olarak Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Tebliğinin (III/B/2.2) bölümünde açıklamalar yapılmıştır.

Bu kapsamda, 87.03 tarife pozisyonunda sınıflandırılan ve hem yolcu hem de yük taşımasında kullanılan çok amaçlı taşıtlara uygulanacak ÖTV oranı, söz konusu taşıtların durumunun Kanuna ekli (II) sayılı listede 87.03 tarife pozisyonunda belirtilen oranlara ilişkin tanımlamalar ve kriterler ile bahse konu Genel Tebliğde yapılan açıklamalar çerçevesinde  değerlendirilmesi suretiyle belirlenmektedir.

Buna göre, özelge talep formunuzda belirtilen … model araçların ilk iktisap kapsamında teslimlerinde "- Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi istiap haddinin %50'sinin altında olan motorlu araçlar" kategorisi kapsamında %15 oranında ÖTV uygulanmasında, ÖTV mevzuatına aykırı bir husus bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.