Tarih : 09.09.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

MUĞLA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

96620903-135[1,2-2015/12]-90

09/09/2015

Konu

:

Şişme Bot ve Dıştan Takma Motorun ÖTV'ye Tabi Olup Olmadığı hk.

 

         

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, 4.20 metre uzunluğunda 4 kişi kapasiteli, zemini alüminyum kaplı, dıştan takma 25 beygir gücünde motoru olan şişme botun ÖTV'ye tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

 

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (1/1) maddesinde, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabının, kayıt ve tescile tabi olmayanların ise imal ya da inşa edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi olduğu; (1/2) maddesinde, Kanuna ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

 Bu bağlamda, Kanuna ekli (II) sayılı liste uyarınca, deniz taşıtlarından yalnız, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

 

- 8901.10.10.00.11 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.) numarasında sınıflandırılan "18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri (Denizde seyretmeye mahsus olanlar)",

 

- 8901.10.90.00.11 G.T.İ.P. numarasında sınıflandırılan "Yolcu ve gezinti gemileri (Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar)",

 

- 89.03 tarife pozisyonunda sınıflandırılan "Yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri; kürekli kayıklar ve kanolar (Şişirilebilir olanlar, birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler, kürekli kayıklar ve kanolar hariç)"

 

ÖTV kapsamında yer almaktadır.

 

Öte yandan, Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin;

 

- (I/A/2) bölümünde, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 89.03 tarife pozisyonunda sınıflandırılan taşıtlardan şişirilebilir olanların, birim ağırlığı 100 kilogramı geçmeyenlerin, kürekli kayıklar ve kanoların (II) sayılı liste kapsamında olmadığı,

 

- (III/B/2.7) bölümünde, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 89.03 tarife pozisyonunda sınıflandırılan, motorlu veya motorsuz birim ağırlığı 100 kilogramı geçmeyen deniz taşıtlarının, birim ağırlığının 100 kilogramı geçip geçmediğine bakılmaksızın motorlu veya motorsuz şişirilebilir deniz taşıtları ile kürekli kayıkların ve kanoların (II) sayılı listede verginin konusu dışında tutulduğu için ÖTV'ye tabi olmadığı, ayrıca (II) sayılı listede yer alan taşıtların motorlarının, Kanuna ekli listelerde yer almadığından taşıttan ayrı olarak ÖTV'ye tabi olmadığı

 

belirtilmiştir.

 

Bunun yanı sıra, söz konusu motorlu botun Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırıldığı G.T.İ.P. numarası hususunda görüşüne başvurulan … Gümrükleri Başmüdürlüğü … Havalimanı Gümrük Müdürlüğünce, söz konusu motorlu botun 8407.21.91.00.00 G.T.İ.P. numarasında sınıflandırılması gerektiği yönünde görüş bildirilmiştir.

 

Buna göre, ilgide kayıtlı başvurunuzda belirtilen motorlu şişme bot ÖTV'nin konusuna girmediğinden, söz konusu botun tescilinde herhangi bir ÖTV yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.