Tarih : 14.09.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

DÜZCE VALİLİĞİ

Defterdarlık   Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

13334133-010.01-17

14/09/2015

Konu

:

Kuru Sıkı (Gazlı) Tabancanın ÖTV'ne Tabi Olup   Olmadığı.

 

         

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, kuru sıkı tabanca imalatında bulunduğunuz belirtilerek, Firmanızca satışı yapılan gazlı (kuru sıkı) tabancanın tesliminin özel tüketim vergisine tabi olup olmadığı hususunda Defterdarlığımız görüşü talep edilmektedir.

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun;

            - (1/1) maddesinde, Kanuna ekli (IV) sayılı listedeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi olduğu,

            - (1/2) maddesinde, Kanuna ekli listelerdeki malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu, bu malların tarife numaralarında veya tanımlarında bu Kanuna ekli listeler dışında yapılacak değişikliklerin Özel Tüketim Vergisi Kanununun uygulanmasında hüküm ifade etmeyeceği,

            - (12/1) maddesinde, özel tüketim vergisinin, bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınacağı

            hükme bağlanmıştır.

            Diğer taraftan, Kanunun (1/2) maddesi uyarınca, ÖTV'ye tabi mallar, esas itibarıyla, Kanuna ekli listelerde, Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki (TGTC) tarife, tarife alt pozisyon açılımları, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numaralarına yer verilmek suretiyle ve Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlandığı şekilde belirlenmiştir. Dolayısıyla, bir malın ÖTV'nin konusuna girip girmediğinin ve tabi olacağı ÖTV oranının belirlenebilmesi için, öncelikle söz konusu malın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde hangi GTİP numarasında sınıflandırıldığının bilinmesi gerekmekte olup, Ülkemizde bir malın GTİP numarasının belirlenmesi konusunda tek yetkili kurum Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'dır. Bu bağlamda, yükümlülerin 10 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife) uyarınca Bağlayıcı Tarife Bilgisi veya 11 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife) uyarınca Tarife Bilgi Talebi şeklinde talepleri Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince karşılanmaktadır.

            Bunun yanı sıra, başvurunuza konu malın TGTC'nin hangi G.T.İ.P. numarasında sınıflandırıldığına ilişkin olarak görüşüne başvurulan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünce, TGTC'de kuru sıkı tabancaların 9303.90.00.00.00 GTİP numarasında sınıflandırıldığı, bununla birlikte yazınız eki özelge talep formunda "gazlı (kuru sıkı) tabanca" ifadesinin yer aldığının görüldüğü, eşyanın söz konusu talep formunda belirtilen özellikte olması halinde bahse konu GTİP numarasının değişebileceği yönünde görüş bildirilmiştir.

            Buna göre, başvurunuzda belirtilen malın, ÖTV'ye tabi olup olmadığı ve tabi olması halinde uygulanacak ÖTV oranının tespit edilmesi ancak Türk Gümrük Tarife Cetvelinde hangi GTİP numarasında sınıflandırıldığının Firmanızca tespit ettirilmesini müteakiben mümkün bulunmakla birlikte, bahse konu malın Kanuna ekli mevcut (IV) sayılı listenin 6111 sayılı Kanunla değiştirilmek suretiyle yayımlandığı tarih olan 25/2/2011 tarihi itibariyle TGTC'de 9302.00.00.00.00 GTİP veya 93.03 tarife pozisyonunda sınıflandırılıyor olması halinde, ithali ve imalatçıları tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışında mezkur liste uyarınca %20 oranında ÖTV uygulanması gerektiği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.