Tarih : 30.09.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

KIRŞEHİR   VALİLİĞİ

Defterdarlık   Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

66491453-013-15

30/09/2015

Konu

:

Veraset Yoluyla İntikallerde Mirasçılardan Biri Lehine Feragat Durumunda ÖTV Uygulanıp Uygulanmayacağı Hk.

 

         

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2) maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanılarak babanız adına ilk iktisabı yapılan taşıtın, babanızın vefat etmesi nedeniyle mirasçılarına kaldığı, terekede söz konusu taşıtın yanı sıra .. adet ev, .. adet tarla (birinde 2/3 hisse), … adet arsa (1/2 hisse) ve …  Bankası … Şubesi nezdindeki hesapta 184,09 TL paranın  bulunduğu, aracın değerinin 70.200 TL, diğer malların değerinin para ile birlikte 73.584,09 TL olarak … tarihinde verilen veraset ve intikal vergisi beyannamesine konu edildiği, diğer  mirasçıların miras hisselerinden … ve … tarihlerinde noter nezdinde düzenlenen feregatnameler ile lehinize feragat ettiği, bu durumunda söz konusu taşıtın adınıza tescilinde ÖTV yönünden herhangi bir yükümlülüğünüzün bulunup bulunmadığı hususunda Defterdarlık görüşümüzün istenildiği anlaşılmaktadır.

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendinde, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, veraset yoluyla intikaller hariç ilk iktisabında istisna uygulananların istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte ÖTV alınacağı, ancak Kanunun 7 nci maddesinin (2) numaralı bendi çerçevesinde istisnadan yararlananlar tarafından bu istisnadan yararlanılarak iktisap ettikleri kayıt ve tescile tabi malları 5 yıldan fazla kullanarak elden çıkarmaları durumunda bu hükmün uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır.         

            Mezkûr düzenlemenin 1/5/2015 tarihinden önceki uygulama usul ve esaslarına ilişkin açıklamalar 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin (15.2) bölümü ile 12 Sıra No.lu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinin (3/f) bölümünde, söz konusu tarihten itibaren uygulama usul ve esaslarına ilişkin açıklamalar ise Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (IV/G) bölümünde yer almaktadır.

            Bu kapsamda, bahse konu Kanunun (7/2) maddesi kapsamında ilk iktisabında istisna uygulanan kayıt ve tescile tabi bir taşıtın, veraset yoluyla intikalinde, taşıtın veraset yoluyla intikaline bağlı olarak müştereken bütün mirasçılar adına kayıt ve tescil edilmesi kaydıyla, bu intikal işlemi nedeniyle Kanunun (15/2-a) maddesi çerçevesinde ÖTV aranmamaktadır.

            Bunun yanı sıra, muristen mirasçılara intikal etmiş olan terekede söz konusu taşıtın yanı sıra başkaca mal ve/veya hakkın bulunması halinde de, diğer mirasçıların, lehine taşıt üzerindeki mülkiyet hakkından ivazsız olarak feragatini gösteren belgenin ibrazı şartıyla istisnadan yararlanılmış olan taşıtın lehine feragat edilen mirasçıya intikali, "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilmektedir. Ancak, 1/5/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (IV/G/2) bölümü gereğince, söz konusu tarihten itibaren bu kapsamda işlem tesis edilebilmesi için terekede yer alan diğer mal ve/veya hakların değerinin taşıtın değeri ile mütenasip olması gerekmektedir. Aksi takdirde, diğer mirasçıların vereceği feragatnameye istinaden taşıtı devralan mirasçının taşıt üzerindeki kendi mülkiyet hakkına (miras payına) karşılık gelen kısım hariç olmak üzere bu işlem "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilmemektedir.

            Buna göre, babanızın vefatı üzerine mirasçılara kalan terekede yer alan bahse konu taşıtın, diğer mirasçıların taşıt üzerindeki miras haklarından noter nezdinde yapılmış feragatnamelerle lehinize vazgeçmiş olmalarına bağlı olarak adınıza kayıt ve tescilinde Özel Tüketim Vergisi Kanununun (15/2-a) maddesi kapsamında ÖTV aranması söz konusu olmayacaktır.

            Bununla birlikte, söz konusu taşıtın, babanızın ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmeden istisnadan yararlanamayanlara devri halinde, Kanunun (15/2-a) maddesi kapsamında işlem tesis edileceği açıktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.