Tarih : 16.10.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

   

Sayı

:

84974990-135[1-2015-2]-1049

16/10/2015

Konu

:

Yazılım programının yurt dışında bulunan firmaya   gönderip, CD ve DVD’lere yükleme yaptırarak  8523.49.51.00.00 G.T.İ.P.   no ile lisans bedeli ödemeden sadece fiziki ürün bedeli ödenerek ithalinde ÖTV

 

         

             İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Firmanız tarafından geliştirilmiş yazılım programlarının yurt dışında bulunan bir firmaya gönderilerek CD ve DVD'lere yüklenmesini müteakiben ithal etmeyi planladığınız, ithal edeceğiniz ürün için yurtdışındaki firmaya herhangi bir lisans bedeli ödenmeyeceği, sadece fiziki ürün bedelinin ödeneceği, ürün birim fiyatının 0,30-0,80 USD aralığında olduğu ve ürünün 8523.49.51.00.00 GTİP numarasında yer aldığından bahisle, söz konusu ürünün ithalinin ÖTV'ye tabi olup olmadığı, ÖTV'ye tabi olması halinde uygulanacak ÖTV oranı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun;

            - (1/1) maddesinde, Kanuna ekli (IV) sayılı listedeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi olduğu,

            - (1/2) maddesinde, Kanuna ekli listelerdeki malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu, bu malların tarife numaralarında veya tanımlarında bu Kanuna ekli listeler dışında yapılacak değişikliklerin Özel Tüketim Vergisi Kanununun uygulanmasında hüküm ifade etmeyeceği,

            - (12/1) maddesinde, özel tüketim vergisinin, bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınacağı

            hükme bağlanmıştır.

            Bunun yanı sıra, mezkûr Kanunun (1/2) maddesi uyarınca, ÖTV'ye tabi mallar, esas itibarıyla, Kanuna ekli listelerde, Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki tarife, tarife alt pozisyon açılımları, Gümrük Tarife İstatistik Tarife Pozisyon (GTİP) numaralarına yer verilmek suretiyle ve Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlandığı şekilde belirlenmiştir. Dolayısıyla, bir malın ÖTV'nin konusuna girip girmediğinin ve tabi olacağı ÖTV oranının belirlenebilmesi için, öncelikle söz konusu malın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde hangi GTİP numarasında sınıflandırıldığının bilinmesi gerekmekte olup, Ülkemizde bir malın GTİP numarasının belirlenmesi konusunda tek yetkili kurum Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'dır. Bu bağlamda, yükümlülerin 10 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife) uyarınca Bağlayıcı Tarife Bilgisi veya 11 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife) uyarınca Tarife Bilgi Talebi şeklinde talepleri Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince karşılanmaktadır.

            Diğer taraftan, Kanun eki (IV) sayılı liste, son olarak 25/2/2011 tarihli ve 27857 (1. Mük.) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un 87 nci maddesiyle, değiştirilmek suretiyle yayımlanmış olup, söz konusu maddenin yürürlüğe girdiği 25/2/2011 tarihi itibarıyla bahse konu liste kapsamındaki malların tarife numaralarında veya tanımlarında Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli listeler dışında yapılan değişiklikler bu Kanunun uygulanmasında hüküm ifade etmemektedir.

            Buna göre, başvurunuzda 8523.49.51.00.00 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen malın, 25/2/2011 tarihi itibarıyla Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8523.40.51.00.00 GTİP numarasında sınıflandırıldığı ve mevcut (IV) sayılı listenin ""8523.40.51.00.00 (Otomatik bilgi işlem makinası dışında kullanılanlar) Dijital çok yönlü diskler (DVD)" sırası kapsamında, ithalatının %6,7 oranında ÖTV'ye tabi olacağı değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, 8523.40.51.00.00 GTİP numarası yazımız tarihi itibariyle Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer almadığından, söz konusu malın ÖTV'ye tabi olup olmadığı ve tabi olması halinde uygulanacak ÖTV oranının tespit edilmesi; ancak malın 25/2/2011 tarihi itibarıyla Türk Gümrük Tarife Cetvelinde hangi GTİP numarasında sınıflandırıldığının Firmanızca tespit ettirilmesini müteakiben mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.