Tarih : 19.06.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)

 

   

Sayı

:

45404237-155[ 14-82]-127

19/06/2015

Konu

:

Kalkınma Ajansının düzenleyeceği yarışmalar sonucunda, başarılı bulunan adaylara verilecek ödüllerin vergi kanunları karşısındaki durumu hk.

 

         

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ile ... tarih ve ...  sayılı yazınızın incelenmesinden, Ajansınız yönetim kurulu tarafından ... 'de bir animasyon film yarışması düzenlenmesine karar verildiği, yarışmanın amacının ...  ve çevresinde mevcut bulunan animasyon filmciliği potansiyelini harekete geçirmek ve yarışmanın teması olması düşünülen "enerji verimliliği" konusunda farkındalık oluşturmak olduğu, yarışma sonucunda dereceye girenlere ve halk oylaması sonucunda başarılı olanlara nakdi ve ayni ödüller verileceği, yarışma organizasyonu ve ödüllerin Ajansınız bütçesinden karşılanacağı belirtilerek Ajansınızın düzenleyeceği yarışmalar sonucunda, başarılı bulunan adaylara verilecek ödüllerin vergi kanunları karşısındaki durumu hakkında görüş sorulduğu anlaşılmaktadır.

 

            5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile görev ve yetkileri belirtilen Kalkınma Ajansları bu Kanunla düzenlemiş işlemleri nedeniyle kamu hukukuna, diğer bütün işlemlerinde ise özel hukuk hükümlerine tabi olarak faaliyet göstermekte olup, Ajansın gelirleri Kanunun 19 uncu maddesinde sayılmıştır.

 

            Anılan Kanunun 26 ncı maddesinde, "Ajans; alacaklarının tahsili, taşınır ve taşınmaz mallarının alım, satım, kiralama ve devri, mal ve hizmet alımları, proje ve faaliyet desteği kapsamında yapılacak işlemler ve düzenlenecek kâğıtlar ile ilgili olarak damga vergisi, harç ve fondan; yapılacak bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden muaftır."  hükmü yer almaktadır.

            GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29/1 inci maddesinde "İlim ve fenni, güzel sanatları, tarımı, hayvan yetiştirilmesini ve memleket bakımından faydalı olan diğer işleri ve faaliyetleri teşvik maksadıyla verilen ikramiye ve mükafatlar"ın gelir vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

 

         Söz konusu Kanunun 29/1 inci maddesinde yer alan istisna hükmünün uygulanabilmesi için, ödemenin maddede belirtilen iş ve faaliyetleri teşvik amacıyla ve memleket çapında önemi haiz bir çalışma sonucu yapılmış olması gerekmektedir.

 

            Buna göre, Kalkınma Ajansınızca "enerji verimliliği" konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenecek animasyon film yarışması sonucunda dereceye girecek kişilere verilecek ödüllerin, gelir vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

            Öte yandan, söz konusu ödülün veya ödüllerin tüzel kişilere verilmesi halinde, Gelir Vergisi Kanununun 29/1 inci maddesinde yer alan istisnadan yararlanılamayacağı tabiidir.

            VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

 

             7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

 

         Aynı Kanunun 2 nci maddesinin (a) fıkrasında da "Şahıs" tabirinin, hilafına sarahat olmadıkça hakiki ve hükmü şahısları; (b) fıkrasında, "Mal" tabirinin, mülkiyete mevzu olabilen menkul ve gayrimenkul şeylerle mameleke girebilen sair bütün hakları ve alacakları, (d) fıkrasında ise ivazsız intikal tabirinin, hibe yoluyla veya herhangi bir tarzda olan ivazsız iktisapları ifade ettiği açıklanmış bulunmaktadır.

 

             Bu hükümlere göre, malların veraset yoluyla veya her ne suretle olursa olsun ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

 

             Diğer taraftan, gelir vergisinin konusuna giren ödemeler karşılıksız olsa dahi veraset ve intikal vergisine tabi tutulmamaktadır.

 

         Bu itibarla, Ajansınızın "enerji verimliliği" konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenecek animasyon film yarışması sonucunda dereceye girecek kişilere verilecek ödüller, Gelir Vergisi Kanununun 29/1 inci maddesine göre gelir vergisinden istisna olduğundan, bu ödüller veraset ve intikal vergisinin konusuna girmemektedir.

            DAMGA VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

 

            488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün 1/b fıkrasında da, "Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtların"ın nispi damga vergisine tabi tutulacağı hükümleri yer almaktadır.

 

        Buna göre, Kalkınma Ajansınızca yapılacak yarışmalara istinaden başarılı bulunanlara nakdi ve ayni ödül verilmesi nedeniyle düzenlenecek kağıtların damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.