Tarih : 12.08.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

97895701-160[3-2014/5.1.47.4681]-74037

12/08/2015

Konu

:

Vakfa yapılan bağış ile vakfın yaptığı yardımların VİV den istisna tutulması

 

 

         

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, Vakfınızın kurucu ortağı … … .. isimli kuruluşun Vakfın kurulması için tahsis ettiği 50.000 TL tutarındaki mal varlığının, vakfınız kurulduktan sonra vakfınıza yapılacak olan bağış ve yardımların, vakıf faaliyetleri kapsamında vakfınızın yapacağı bağış ve yardımların veraset ve intikal vergisinden muaf olup olmadığının sorulduğu anlaşılmaktadır.

 

            7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

 

            Aynı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) fıkrasında; amme idareleri, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, umumi menfaate hadim cemiyetler, siyasi partiler ve bunlara ait olan veya bunların aralarında kurdukları teşekküllerden kurumlar vergisine tabi olmayanların, (b) fıkrasında ise (a) fıkrasında sayılanlar dışında kalan hükmi şahıslara ait olup, umumun istifadesi için ilim, araştırma, kültür, sanat, sıhhat, eğitim, din, hayır, imar, spor gibi maksatlarla kurulan teşekküllerin veraset ve intikal vergisinden muaf tutulacağı hükme bağlanmıştır. Bunun yanı sıra söz konusu Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında Kanunun 3 üncü maddesinde yazılı şahısların beyanname vermeyecekleri düzenlenmiştir.

 

            Diğer taraftan, anılan Kanunun 4 üncü maddesinin (f) bendine göre, yukarıda belirtilen 3 üncü maddenin (a) ve (b) fıkraları şumülüne giren şahısların statüleri gereğince maksatları içinde usulüne uygun olarak yaptıkları yardımlar veraset ve intikal vergisinden istisnadır. 

            Ayrıca, 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 77 nci maddesinin 8 inci fıkrasında  kuruluşunda veya kurulduktan sonra vakıflara bağışlanan taşınır taşınmaz malların veraset ve intikal vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.    

            Vakfınızın resmi senedinde, Vakfın amacının; başta sağlık, eğitim, kültür, sanat, spor, çevre, kadın, gençlik, araştırma-geliştirme ve insan hakları gibi alanlarda Türkiye'de sosyal girişimciliği destekleyip güçlendirmek; böylece tüm toplumu sosyal değişime katılmaya teşvik etmek olduğu belirtilmiştir. 

            Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;,

            -Umumun istifadesi için sağlık, eğitim, kültür, sanat, spor, araştırma ve geliştirme gibi  konularda faaliyette bulunmak üzere kurulmuş olduğu anlaşılan Vakfınızın, bu niteliği devam ettiği sürece, intikal eden mallar nedeniyle ve Vakıf kurucu ortağının Vakfınızın kuruluşu için tahsis ettiği 50.000 TL tutar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden muaf tutulması,

 

           -Vakfınızın, Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin (b) fıkrasında sayılan ilim, araştırma, kültür, sanat, sıhhat, eğitim, din, hayır, imar, spor gibi maksatlarla yapacağı yardımların, anılan Kanunun 4 üncü maddesinin (f) bendi uyarınca vergiden istisna edilmesi

 

            gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.