Tarih : 06.10.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

90792880-160.02.03[2015/99]-995

06/10/2015

Konu

:

İcra müdürlüğünün verdiği yetkiye istinaden taşınmazın borçlu mirasçılar adına veraset ve intikal vergisi ilişiğinin kesilerek tescilinin yapılıp yapılamayacağı hk.

 

         

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Bankanızın alacaklısı olduğu icra dosyasında miras bırakan … … adına kayıtlı olan ve Van İlinde bulunan taşınmazın henüz mirasçılar adına tescilinin yapılmadığı, İcra Müdürlüğünün verdiği yetki belgesine dayanılarak taşınmazın borçlu mirasçılar adına tescilinin yapılacağı, ayrıca ölenin son ikametgah adresinin tespit edilemediği belirtilerek, veraset ve intikal vergisi beyannamesinin hangi yer vergi dairesine verileceği ve alınan yetki belgesine istinaden verilecek beyannamede mirasçıların imzasının aranılıp aranılmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

 

            7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde, veraset ve intikal vergisinin mükellefi tespit edilmiş, aynı Kanunun 6 ncı maddesinde, veraset ve intikal vergisinin, veraset yoluyla intikallerde ölen kimsenin, diğer suretle meydana gelen intikallerde tasarrufu yapan şahsın ikametgahının bağlı bulunduğu, muris veya tasarrufu yapan şahıs Türkiye'de hiç ikamet etmemiş veya son ikametgahı tespit olunamamış ise Maliye Bakanlığının tayin edeceği yer vergi dairesince tarh olunacağı, 7 nci maddesinde ise veraset yoluyla veya sair suretle ivazsız mal iktisap edenlerin, iktisap ettikleri malları bir beyanname ile bildirmeye mecbur oldukları belirtilmiş, 14 üncü maddesinde de veraset ve intikal vergisinin, mükellef tarafından verilecek beyannameye istinaden tarh olunacağı hükme bağlanmıştır.

 

            Diğer taraftan, 30/12/2013 tarih ve 28867 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanan 45 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin 3. bölümünde, muris veya tasarrufu yapan şahsın Türkiye'de hiç ikamet etmediği veya son ikametgahının tespit olunamadığı takdirde veraset ve intikal vergisi beyannamelerinin, veraset yoluyla veya sair surette ivazsız tarzda intikal eden malın bulunduğu veya mükelleflerin ikametgahlarının bağlı bulunduğu yer vergi dairesine verileceği belirtilmiştir.

 

            Buna göre, ölenin geride kalanlara bıraktığı mirası oluşturan mallar ancak onun mirasçıları tarafından bilinebilir ve doğru olarak beyan edilebilir. Beyannamenin düzenlenmesi bakımından vekil tayin edilen kişinin, mirasa dahil malların değerlerini doğru beyan edebilmesi her zaman mümkün olmayabilir.

 

            Bu nedenle, 7338 sayılı Kanunun anılan hükümleri gereğince veraset ve intikal vergisi beyannamelerinin bizzat mükellef tarafından imzalanması esastır.

 

            Ancak, Vergi Daireleri İşlem Yönergesinin 38 inci maddesinin 5 inci bölümünün birinci fıkrasında yer alan "Beyannamenin kabulünde asıl olan, beyannamenin mükellef tarafından imzalanmış olmasıdır. Vekaletname ile verilen ve vekil tarafından imzalanan beyannameler kabul edilmez." şeklinde düzenleme Danıştay 7. Dairesi Başkanlığınca verilen 22/5/2009 tarih ve E.No:2008/3433, K.No:2009/2506 sayılı karar ile iptal edilmiştir.

 

            Dolayısıyla, mirasçılar tarafından imzalanan veraset ve intikal vergisi beyannamesi mirasçılardan biri tarafından verilebilir. Ayrıca, veraset ve intikal vergisi beyannamesinin mirasçıların vekili tarafından imzalanmak suretiyle verilmesi de mümkün bulunmaktadır.

 

            Öte yandan, İcra İflas Kanununun 94/2 ve 153 üncü maddelerinde yer alan hükümler uyarınca, İcra Müdürlüklerince tanzim edilen yetki belgesi alacaklılara mükellef adına beyanname düzenleme ve imzalayıp ilgili vergi dairesine beyanname verme yetkisi vermemektedir.

 

            Yukarıda yer hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, veraset ve intikal vergisi beyannamesi bizzat mirasçılar tarafından veya mirasçıların vekili tarafından imzalanmak suretiyle (ölenin son ikametgah adresinin tespit edilememesi durumunda) muristen intikal eden malın bulunduğu veya mükelleflerin ikametgahlarının bağlı bulunduğu yer vergi dairesine verilebilecek olup, mirasçıların alacaklısı veya alacaklının vekili tarafından veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmesi mümkün değildir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.