Tarih : 12.08.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAMSUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

13649056-140[123-2014/ÖZE-16]-85

12/08/2015

Konu

:

Sermaye şirketinin nevi değiştirmek suretiyle şahıs işletmesine dönüşmesinde harç ve damga vergisi.

 

         

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan, sermaye şirketinizin şahıs işletmesine dönüşmesi durumunda noterde ve tapuda yapılacak işlemlerin harçtan ve damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

 

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde sayılan kurumların kazançları kurumlar vergisinin konusunu oluşturmakta olup; aynı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında "(1) Bu Kanunun uygulanmasında aşağıdaki şartlar dahilinde gerçekleşen birleşmeler devir hükmündedir:

 

            a) Birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun kanunî veya iş merkezlerinin Türkiye'de bulunması.

 

            b) Münfesih kurumun devir tarihindeki bilânço değerlerinin, birleşilen kurum tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilânçosuna geçirilmesi.

 

            (2) Kurumların yukarıdaki şartlar dahilinde tür değiştirmeleri de devir hükmündedir." hükümlerine yer verilmiştir.

 

            Öte yandan, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden istisna olduğu, (2) sayılı tablonun "IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün (17) numaralı fıkrasında, Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan birleşme, devir ve bölünmeler nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna edildiği hüküm altına alınmıştır.

 

            492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev'i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemlerin bu Kanunda yazılı harçlardan müstesna olduğu hükme bağlanmış olup ilk olarak 4684 sayılı Kanunun 23/A maddesiyle eklenen söz konusu hükmün gerekçesinde, "Yapılan düzenleme ile şirketlerin Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapacakları birleşme, devir ve bölünmeleri nedeniyle ortaya çıkabilecek harç yükümlülükleri ortadan kaldırılmaktadır." denilmiş, söz konusu düzenlemede yer alan "devir ve bölünmeleri" ibaresi 4962 sayılı Kanunla "devir, bölünme ve nev'i değişiklikleri" şeklinde değiştirilmiştir.

 

            Buna göre, şirketinizin şahıs işletmesine dönüşmesi nedeniyle düzenlenecek kağıtların 488 sayılı Damga Vergisi Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV/17 fıkrası hükmüne göre damga vergisinden, noterde ve tapuda yapılacak işlemlerin 492 sayılı Kanunun 123 üncü maddesi kapsamında harçtan müstesna tutulması mümkün bulunmamaktadır.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.