Tarih : 10.09.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

97895701-140[2.2015/113]-80140

10/09/2015

Konu

:

İcra tahsil harcı

 

         

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, şirket ortağınız tarafından ... Vergi Dairesi mükellefi ... San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin indirimli orana tabi işlemleri hakkında KDV iadesi tasdik raporu düzenlendiği, bunun karşılığında adı geçen şirketin ... Vergi Dairesindeki KDV alacağından 110.000 TL'sini  ... 26. Noterliğinde düzenlenen temlikname ile firmanıza devrettiği, ancak vergi dairesince iade edilebilir hale gelen 666.871,43 TL KDV alacağının Tahsilat Grup Müdürlüğünün görüş yazısına istinaden ... İcra Müdürlüğü hesabına gönderilerek sıra cetveli yapılmasının talep edildiği, bunun üzerine firmanızın sıra cetvelinin iptali için ... . İcra Hukuk Mahkemesinde dava açtığı, bu arada firmanız tarafından İcra İflas Kanununun 142/a maddesine istinaden ... İcra Müdürlüğüne kesin teminat mektubu sunularak 110.000 TL tutarındaki alacağın tahsil edildiği, ödeme sırasında harç tahsil edilmediği ve açılan davanın firmanız lehine sonuçlandığı belirtilerek, firmanızın ... İcra Müdürlüğüne ibraz ettiği teminat mektubunun iadesi sırasında icra tahsil harcı ödenip ödenmeyeceği, harç ödenmesi halinde uygulanacak harç oranı hakkında görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

            492 sayılı Harçlar Kanununun 2 nci maddesinde, yargı işlemlerinden bu kanuna bağlı (1) sayılı tarifede yazılı olanların yargı harçlarına tabi olduğu; 28 inci maddesinin (b) bendinde, icra takiplerinde tahsil harcının, alacağın ödenmesi sırasında, ödeme yapılmayan hallerde ise harç alacağının doğması tarihinden itibaren 15 gün içinde ödeneceği, harç alacağının icranın yerine getirilmesiyle doğacağı hükmüne yer verilmiş; Kanuna bağlı (1) sayılı tarifenin B/l inci bölümünün üçüncü fıkrasında, değeri belli olan icra takiplerinde ne şekilde harç alınacağı bentler halinde belirtilmiştir.

            Aynı Kanunun 11 inci maddesinde de, "Genel olarak yargı harçlarını davayı açan veya harca mevzu olan işlemin yapılmasını isteyen kişiler ödemekle mükelleftir." hükmüne yer verilmiş olmakla birlikte, 125 inci maddesinde, bu Kanunun ilgili kısımlarında mükellefiyet hakkında konulan hükümlerin aksine özel kanunlarda hüküm bulunduğu takdirde özel kanun hükmünün uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

            Öte yandan, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 15 inci maddesinde, "İcra İflas harçlarını Kanun tayin eder, Kanunda hilafı yazılı değilse, bütün harç ve masraflar borçluya ait olup, neticede ayrıca hüküm ve takibe hacet kalmaksızın tahsil olunur." hükmü bulunmaktadır.       

            Buna göre, 492 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı tarifedeki yargı harçları arasında yer alan icra tahsil harcının, alacağın ödenmesi sırasında borçludan tahsil edilmesi gerekmekte olup, şirket ortağınız tarafından düzenlenen KDV iadesi tasdik raporuna istinaden temlik alınan 110.000 TL KDV iadesinin icra müdürlüğüne kesin teminat mektubu verilmek suretiyle tahsilinden sonra, teslim etmiş olduğunuz söz konusu teminat mektubunun firmanıza iadesi sırasında 492 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı tarifenin B/l inci bölümünün üçüncü fıkrası kapsamında harç aranılmaması gerekir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.