Tarih : 15.10.2015
Yayın Dönemi : Aralık 2015

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

  15/10/2015

Sayı : 90792880-155.15[2015/3801]-1026  

Konu : 6358 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen sözleşme damga vergisi hk.

İlgi'de kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, Expo 2016 Antalya Ajansı tarafından İş Ortaklığınıza ihale edilen "Expo 2016 Antalya Sergi Alanı ……..Yapımı İşi"ne yönelik olarak imzalanan ... tarihli sözleşmenin ... sayılı Kanun kapsamında damga vergisinden muaf olup olmadığı hususunda görüş istenildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, birden fazla kişi tarafından imza edilen kağıtlara ait vergi ve cezanın tamamından imza edenlerin müteselsilen sorumlu olduğu, bunlar arasında vergiden müstesna olanların bulunmasının damga vergisinin noksan ödenmesini gerektirmeyeceği hükme bağlanmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun "I. Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

6358 sayılı Expo 2016 Antalya Kanunun 1 inci maddesinde, bu Kanunun amacının 2016 yılında Antalya'da yapılacak olan çiçek ve çocuk temalı Tescilli Evrensel Botanik Sergisinin etkinliklerinin planlanması, düzenlenmesi ve yönetilmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemek olduğu; 3 üncü maddesinde, Expo 2016 Antalya Organizasyonuna yönelik faaliyetleri yürütmek üzere, bu Kanunda yer alan düzenlemeler dışında özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe haiz ve merkezi Antalya'da bulunan Expo 2016 Antalya Ajansı'nın kurulduğu; 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında, Ajansın, bu Kanun kapsamında yaptığı işlemler nedeniyle 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince düzenlenen harçlardan ve katılım payından, bu işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlarla ilgili olarak damga vergisinden muaf olduğu hükümleri yer almaktadır.

Buna göre, 6358 sayılı Expo 2016 Antalya Kanununun 13 üncü maddesinde yer alan muafiyet hükmü Ajansın tüzel kişiliğine tanınmış olduğundan, iş ortaklığınız ile Expo 2016 Antalya Ajansı arasında imzalanan 02/06/2015 tarihli sözleşmenin 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun I-A/1 fıkrasına göre damga vergisine tabi tutulması ve söz konusu damga vergisinin tamamının şirketiniz tarafından ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.