Tarih : 15.10.2015
Yayın Dönemi : Aralık 2015

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

15/10/2015

Sayı : 90792880-155[2015/339]-1028

Konu : Harcırah beyannamesi üzerinden tahakkuk ettirilecek damga vergisi matrahına KDV'nin dahil edilip edilmemesi

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, asıl görev yerinin dışındaki yerlere iş ile ilgili olarak görevlendiren personele yol, yemek ve yatma giderleri karşılığı yapılan harcırah ödemeleri nedeniyle sunulan faturalarda katma değer vergisinin olduğu, harcırah ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtların, harcırah beyannamesinde belirtilen harcama tutarlarının KDV dahil bedeli üzerinden mi yoksa KDV hariç bedeli üzerinden mi damga vergisine tabi olacağı hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde; bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olacağı; 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında, damga vergisinin mükellefinin bu kağıtları imzalayanlar olduğu; 10 uncu maddesinde de damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas alınacağı hükme bağlanmıştır.

Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV-Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı 1/b fıkrasında, maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtların nispi damga vergisine tabi olacağı hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, kurumunuz personeline yapılan harcırah ödemelerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtların, ihtiva ettiği tutar üzerinden Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV-1/b bölümüne göre nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.