Tarih : 15.10.2015
Yayın Dönemi : Ocak 1753

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

   15/10/2015

Sayı : 90792880-155[2015/339]-1029 

Konu : Sözleşme süresinin uzatılmasında damga vergisi istisnası hk.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, Başkanlığınız ile ... arasında 31/12/2012 tarihinde imzalanan protokolde; protokolün süresinin bir yıl olduğu, taraflardan herhangi birinin protokol süresinin bitiminden 2 ay önce yazılı bildirimde bulunmaması halinde protokolün aynı şartlarda birer yıl süre ile yürürlükte kalmaya devam edeceği hükümlerinin yer aldığı, 2013 yılı için düzenlenen söz konusu protokolün 2015 yılında da aynı şartlar ile devam edilmesinin ...'ye bildirilmesine yönelik olarak düzenlenen yazının damga vergisine tabi olup olmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; bu Kanundaki kağıtlar teriminin yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği; 2 nci maddesinde, vergiye tabi kâğıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerine alan mektup ve şerhlerle, bu kâğıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerin de damga vergisine tabi olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, mukavelenamelerin müddetinin uzatılması halinde aynı miktar veya nispette vergi alınacağı; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Özelge talep formunuz ekindeki Başkanlığınız ile... arasında 31/12/2012 tarihinde imzalanan protokolün 15 inci maddesindeki, işbu protokolün süresinin bir yıl olduğu, taraflardan herhangi birinin protokol süresinin bitiminden 2 ay önce bildirimde bulunmaması halinde protokolün aynı şartlarda birer yıl süre ile yürürlükte kalmaya devam edeceği hükmüne yer verilmiş olmakla birlikte, ...'ye hitaben yazılan 04/02/2015 tarih ve ... sayılı yazınızda, bu hüküm gereği 2015 yılında protokolün aynı şartlar ile devam edeceğinin bildirilmiş, dolayısıyla, söz konusu sözleşme süresinin sözleşme hükmüne göre kendiliğinden uzamadığı, yapılan değerlendirme sonucu 2015 yılı için devam etmesine yönelik bildirim yazısına göre uzatıldığı anlaşılmıştır.

Buna göre, daha önce düzenlenmiş bir sözleşmenin, aynı şartlar ile devam edeceğine dair ...'ye yönelik olarak düzenlenen süre uzatımının bildirimine ilişkin söz konusu kağıdın, atıf yapılan kağıdın içerdiği bedel üzerinden Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I-A/1 fıkrası uyarınca damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini arz ederim.