Tarih : 12.10.2015
Yayın Dönemi : Aralık 2015

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Kdv ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

12/10/2015

Sayı : 66813766-155[1-2015/13]-478

Konu : Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Bulunan Yönetici Şirketin Vergisel Yükümlülüğü Hk.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, şirketinizin ... Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yönetici şirket olarak faaliyet gösterdiği, bünyenizde 2 idari personel çalıştığı belirtilerek, şirketinizde çalışan işçilerin ücretlerinden gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı, vergi dairesine verilen vergi beyannamelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca 5 puanlık prim desteğinden faydalanıp faydalanmayacağınız hususunda görüş sorulduğu anlaşılmaktadır.

I-GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

12/03/2011 tarih ve 27872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 6170 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları;

"Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

Bölgede çalışan; AR-GE ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı AR-GE personeli sayısının yüzde onunu aşamaz. Yönetici şirket, ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin Bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını denetler. Ancak, Bölgelerde yer alan girişimcilerin yürüttükleri AR-GE projesi kapsamında çalışan AR-GE personelinin, Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirmesi gereken süreye ait ücretlerinin bir kısmı gelir vergisi kapsamı dışında tutulur. Kapsam dışında tutulacak ücret miktarı, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. Yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirilen sürenin Bölgede yürütülen görevle ilgili olmadığının tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan ilgili işletme sorumludur."

şeklinde değiştirilmiştir.

Öte yandan, anılan Kanunun "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinde 6170 sayılı Kanunla eklenen bentler ile;

1. p) Destek personeli: AR-GE faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli."

tanımları yapılmıştır.

Buna göre şirketinizin ... Üniversitesi Teknoloji geliştirme Bölgesinde yönetici şirket olarak faaliyet gösterdiği anlaşılmakta olup, yönetici şirketin bölgenin yönetimi ve işletilmesi ile ilgili olarak çalışan personeli, 4691 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde yer alan "Ar-ge personeli" tanımı ile (p) bendinde yer alan "Destek Personeli" tanımı kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, söz konusu personele ait ücretlerin gelir vergisinden istisna edilmesi mümkün değildir.

II-DAMGA VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IVMakbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün 1/b fıkrasında, maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtların nispi damga vergisine tabi olduğu; 2/b fıkrasında da, vergi beyannamelerinin maktu damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 3 üncü maddesinin (k) bendinde, yönetici şirketin bu kanuna uygun ve anonim şirket olarak kurulan, bölgenin yönetimi ve işletilmesinden sorumlu şirketi ifade ettiği; 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, yönetici şirketin bu Kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu; geçici 2 nci maddesinde de, bölgede çalışan AR-GE ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretlerinin 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesna olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre,

- Yönetici şirkete 4691 sayılı Kanunun uygulanmasına dair işlemler yönünden muafiyet tanındığı hususu dikkate alındığında, bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün bulunmayan vergi dairelerine verilecek vergi beyannamelerinin damga vergisine tabi tutulması,

-Yönetici şirketin bölgenin yönetimi ve işletilmesi ile ilgili olarak çalışan personeli,

4691 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde yer alan "Ar-ge personeli" tanımı ile (p) bendinde yer alan "Destek Personeli" tanımı kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, bu ödemelere ilişkin olarak düzenlenen kağıtların 488 sayılı Kanunun IV/1-b fıkrası uyarınca damga vergisine tabi tutulması,

gerekmektedir.

Öte yandan, şirketinizin, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca, 5 puanlık prim desteğinden faydalanıp faydalanmayacağı hususunun Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerince değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.