Tarih : 06.10.2015
Yayın Dönemi : Aralık 2015

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

06/10/2015

Sayı : 96620903-155[1,2,3,8-2015/6]-95                                                                     

Konu : Hizmet sözleşmelerinde DV.

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, mali müşavirlerin sürekli damga vergisi mükellefi olmayan müşterileri ile aralarında yapılan iş takibi sorumluluk meslek sözleşmeleri için ödenmesi gereken damga vergisinin müşteri adına tahakkuk ettirilerek, yine müşteri tarafından ödenip ödenmeyeceği ile söz konusu sözleşmelere ait damga vergisini elektronik ortamda vermek zorunda olup olmadığınız hususlarında görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği, 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, 4 üncü maddesinde ise, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı; 22 nci maddesinin (a) bendinde, Maliye Bakanlığınca belirlenen mükellefler, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisinin, ertesi ayın yirminci (371 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca yirmiüçüncü) günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirileceği ve yirmialtıncı günü akşamına kadar ödeneceği; (b) bendinde, (a) bendi dışındaki hallerde, kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirileceği ve aynı süre içinde ödeneceği; maddenin son fıkrasında, Maliye Bakanlığının, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye, lüzum göreceği işlemlere ilişkin kâğıtlara ait verginin yukarıdaki sürelere bağlı kalmaksızın ve beyanname aranmaksızın kâğıdın düzenlenmesinden önce veya noterlerce işleme tâbi tutulması sırasında ödenmesi zorunluluğunu getirmeye, vergiyi işlem anında ilgili kamu kurum veya kuruluşuna makbuz karşılığı ödettirmeye yetkili olduğu; 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, birden fazla kişi tarafından imza edilen kağıtlara ait vergi ve cezanın tamamından imza edenlerin müteselsilen sorumlu olduğu; üçüncü fıkrasında ise 22 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında bulunanların, taraf oldukları işlemlere ilişkin kâğıtlara ait verginin beyan ve ödenmesinden sorumlu olduğu, verginin ödenmemesi veya noksan ödenmesi durumunda vergi, ceza ve fer'ileri, vergi için diğer işlem taraflarına rücu hakkı olmak üzere, bu fıkrada belirtilen kişilerden alınacağı hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 16,32,43 ve 44 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğlerinde sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmek zorunda olan kurum ve kuruluşlar sayılmıştır.

Diğer taraftan, 44 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin "Serbest meslek erbabının sürekli damga vergisi mükellefiyetine ilişkin uygulama" başlıklı bölümünde, 32 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde yer alan listeye 43 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile eklenen 13 üncü sıradan sonra gelmek üzere "serbest meslek erbabı"nın da eklenmesinin uygun görüldüğü; buna göre, 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmesi durumunda, bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisinin, ertesi ayın yirminci (371 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca yirmiüçüncü) günü akşamına kadar gelir vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine damga vergisi beyannamesi ile bildirilip yirmialtıncı günü akşamına kadar ödenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Öte yandan, 02/01/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde, meslek mensubu ücret sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve belli bir meblağı kapsamasının şart olduğu, 14 üncü maddesinde ise, ücret sözleşmelerinin münferit ya da süreli olarak yapılabileceği, süreli sözleşmelerin en az bir yıllık olmasının şart olduğu belirtilmiştir.

Tarafı olduğunuz söz konusu sözleşmelerin mükelleflerinden biri olduğunuz dikkate alındığında, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde;

- İhtiyari olarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeniz ve söz konusu sözleşmenin tarafı olan müşterilerinizin sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunmaması halinde, mesleki hizmet sözleşmelerine ilişkin damga vergisinin tarafınızca anılan Kanunun 22 nci maddesinin (a) bendi kapsamında beyan edilerek ödenmesi,

-    Sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmemeniz ve söz konusu sözleşmelere taraf olan müşterilerinizin sürekli damga vergisi mükellefi olması durumunda, sözleşmeye ait damga vergisinin sürekli mükellefiyeti bulunan müşterileriniz adına anılan Kanunun 22 nci maddesinin (a) bendi kapsamında beyan edilerek ödenmesi,

-    Sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmemeniz ve söz konusu sözleşmenin tarafı olan müşterilerinizin de sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunmaması halinde, sözleşmeye ait damga vergisinin taraflardan herhangi biri tarafından anılan Kanunun 22 nci maddesinin (b) bendi kapsamında beyan edilerek ödenmesi,

-     Söz konusu sözleşmenin her iki tarafının da sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunması halinde, taraflardan herhangi biri tarafından anılan Kanunun 22 nci maddesinin (a) bendi kapsamında beyan edilerek ödenmesi,

gerekmekte olup, sürekli mükellefiyet kapsamında verilen damga vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim