Tarih : 18.09.2015
Yayın Dönemi : Aralık 2015

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Müdürlüğü)

18/09/2015

Sayı : 97895701-155[1-2014/81]-82564                                                                        

Konu : Fuar katılım sözleşmesinde damga vergisi

İlgi : ... tarihli özelge talep formu.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, şirketinizce düzenlenen fuarlarda yurtdışından katılımcıların olduğu, bu katılımcılara form ekinde örneği bulunan sözleşmelerin faks veya elektronik posta ile gönderildiği, katılımcının sözleşme fotokopisini imzalayıp yine faks ile tarafınıza gönderdiği belirtilerek söz konusu sözleşmelerin damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde; bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 2 nci maddesinde; vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerin damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde; damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu hükümleri yer almaktadır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 14/3/1981 tarih ve 17279 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 17 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin "D-Akdi Mutazammın Siparişi Kabul Mektupları île Mukavele Yerine Kaim Mektupların Vergilendirilmesi" başlıklı bölümünde, akdi mutazammın siparişi kabul mektupları ile mukavele yerine kaim mektupların hangi hallerde mahiyeti itibarıyla sözleşme olarak değerlendirilerek damga vergisine tabi tutulması gerektiğine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Buna göre, vergiye tabi kağıt mahiyetinde olan veya onların yerini alan veyahut vergiye tabi kağıtların hükmünü yenileyen, uzatan, değiştiren devreden veya bozan, mektup ve şerhler damga vergisine tabi tutulacaktır.

Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 19 uncu maddesinde, vergi alacağının vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, damga vergisinde vergiyi doğuran olay kağıtların düzenlenerek hukuken tekemmül etmesi olup, imzalanmak suretiyle hukuken tekemmül eden ve verginin konusuna giren bir kağıdın damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, şirketiniz tarafından düzenlenmek suretiyle katılımcılara faks veya elektronik posta yolu ile gönderilen sözleşme formlarının katılımcılar tarafından kabul edilip sözleşmeyi imzalayıp tekrar faks veya elektronik posta ile gönderdiği anda vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği hususu gözönünde bulundurulduğunda, söz konusu fuar katılım sözleşmelerinin, ihtiva ettiği tutar üzerinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrası kapsamında damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.