Tarih : 16.09.2015
Yayın Dönemi : Aralık 2015

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

16/09/2015

Sayı : 90792880-155.13.04[2014/3223]-948    

Konu : Petrol Arama Sözleşmelerinde damga vergisi istisnası hk.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, firmanız ile petrol hakkı sahibi ..... arasında 01.07.2014 tarihinde düzenlendiği belirtilen hizmet sözleşmesinin, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun IV/42 fıkrası kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tâbi olduğu; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisinden müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

6491 sayılı Türk Petrol Kanununun "Tanımlar" başlıklı 2 nci maddesinde, Aramanın; araştırma, arama sondajı ve tespit sondajı faaliyetlerini; Petrol'un; ham petrol ve doğal gazı; Üretimin; üretim sondajı ve geliştirme faaliyetlerini, petrolün çıkarılmasını, ön işlenmesini, saha dâhilinde veya civarında depolanmasını, bu depolara, iletim hattına veya rafineriye boru hattı ve diğer vasıtalarla taşınmasını; Petrol hakkının; araştırma izni, arama ruhsatı veya işletme ruhsatından doğan haklardan herhangi birini ifade ettiği, geçici 1 inci maddesinde de, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış arama ve işletme ruhsatlarına ilişkin hak ve yükümlülükler ruhsat süresi sonuna kadar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının sahip olduğu mevcut işletme ruhsatlarındaki hak ve yükümlülüklerin ise üretim sonuna kadar devam edeceği hüküm altına alınmıştır.

Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinde de, Petrol'un; ham petrol ve doğal gazı; Üretim'in; üretim sondajı ve geliştirme faaliyetlerini, petrolün çıkarılmasını, ön işlenmesini, saha dâhilinde veya civarında depolanmasını, bu depolara, iletim hattına veya rafineriye boru hattı ve diğer vasıtalarla taşınmasını; Yüklenicinin; petrol işlemleri ile ilgili olarak petrol hakkı sahibine bir sözleşme karşılığı mal veya hizmet veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturduğu ortakları ifade ettiği hususları düzenlenmiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanununun 27 nci maddesinin 3 üncü fıkrasıyla 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun "IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümüne eklenen (42) numaralı fıkra ile Türk Petrol Kanunu kapsamında petrol hakkı sahiplerinin petrol arama ve üretim faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmeler damga vergisinden istisna edilmiştir. Söz konusu fıkra hükmü 11.06.2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu tarihten itibaren Türk Petrol Kanunu kapsamında petrol hakkı sahiplerinin petrol arama ve üretim faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlediği sözleşmeler damga vergisinden müstesnadır.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ekinde yer alan ve firmanız ile petrol hakkı sahibi ….. arasında 01.07.2014 tarihinde imzalandığı belirtilen sözleşmenin, … Bölgesi'nde yer alan ... doğalgaz (temel) ve ... petrol kuyularında (opsiyonlu) daha fazla kuyu iyileştirme ve uyarma için Hidrolik Kırılma Hizmeti alınmasına yönelik olarak düzenlendiği anlaşılmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, petrol hakkı sahibi …. ile düzenlemiş olduğunuz sözleşme konusu işin petrol arama ve üretim faaliyetlerine ilişkin olduğu anlaşıldığından, söz konusu sözleşmenin 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV/42 fıkrası hükmüne göre damga vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.