Tarih : 09.09.2015
Yayın Dönemi : Aralık 2015

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 09/09/2015

Sayı : 93767041-155[1-2015/-5]-89

Konu : Satış Sözleşmesinin Damga Vergisi Hk.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, şirketinizin ithalat alımlarında Paking liste yardımcı olarak alınan ürünlerin paketleme ve adetlerinin daha iyi anlaşılması için Gümrük Müdürlüğüne beyanname ekinde ibraz edilen Sales Contract (Satış Sözleşmesi) adlı belgenin damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği, yabancı memleketlerle Türkiye'deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kağıtların, Türkiye'de resmi dairelere ibraz edildiği, üzerine devir veya ciro işlemleri yürütüldüğü veya herhangi bir suretle hükümlerinden faydalanıldığı takdirde vergiye tabi tutulacağı; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılarak buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; 10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide kağıtların nev'i ve mahiyetine göre bu kağıtlarda yazılı belli paranın esas alınacağı, belli para teriminin kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

Damga vergisinin konusunu (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar oluşturmakta olup, düzenlenen her bir kağıt ayrı ayrı damga vergisine tabi olacaktır. Söz konusu kağıtlara ait damga vergisinin mükellefi ise kağıtları imzalayanlar olacağından, Türkiye'de düzenlenen kağıtların düzenlendiği an itibarıyla, yabancı memleketlerde düzenlenen kağıtların, Türkiye'de resmi dairelere ibraz edildiği, üzerine devir veya ciro işlemleri yürütüldüğü veya herhangi bir suretle hükümlerinden faydalanıldığı takdirde vergiye tabi tutulması, verginin bu mükellefler tarafından mükellefiyet durumlarına göre beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

35 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde, vergiye tabi kağıtlarda yazılı yabancı paraların Türk Lirasına çevrilmesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca saptanarak duyurulan döviz satış kurlarının esas alınacağı belirtilmiş olup, döviz cinsinden bedel ihtiva eden kağıtlara ait damga vergisinin, kağıdın düzenlendiği tarihte geçerli Merkez Bankasınca belirlenen döviz satış kurunun esas alınması suretiyle hesaplanması gerekmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, özelge talep formunuz eki sözleşme mahiyetini haiz yabancı para cinsinden düzenlendiği anlaşılan Sales Contract (Satış Sözleşmesi) adlı kağıdın, kağıdın düzenlendiği tarihteki, kağıt yurt dışında düzenlenmiş ise Türkiye'de resmi dairelere ibraz edildiği ya da hükmünden yararlanıldığı tarihteki Merkez Bankasınca tespit ve ilan olunan cari döviz satış kuru ile sözleşme bedelinin çarpılması suretiyle bulunacak Türk Lirası karşılığı üzerinden 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrası uyarınca damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.