Tarih : 08.09.2015
Yayın Dönemi : Aralık 2015

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 08/09/2015

Sayı : 97895701-155[14-2013/144]-79403                                                                   

Konu : Devir sözleşmelerinde damga vergisi

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, ... Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü ile ... İnş. ve Ticaret A.Ş. arasında 2 ve 3. Grup İntifa Hakkı Karşılığı Zemin Altı Otopark İnşaatları İşi nedeniyle 2007 yılında sözleşmeler imzalandığı ve sözleşmelerin damga vergisinin ödendiği, bu sözleşmelerden 2. Grup İntifa Hakkı Karşılığı Zemin Altı Otopark İnşaatı işinin icmal tablosunda 5 adet otopark bulunduğu ve toplam bedelinin 28.360.000,00 TL olduğu, ancak ...Büyükşehir Belediyesinin onayıyla 4 otoparkın yapımının gerçekleştirileceği, bu 4 otoparkın yapım bedelinin 21.360.000,00 TL olduğu ve sözleşmenin bu bedel üzerinden devredileceği; 3. Grup İntifa Hakkı Karşılığı Zemin Altı Otopark İnşaatı işinin icmal tablosunda 5 adet otoparkın bulunduğu ve toplam bedellerinin 17.280.000,00 TL olduğu, ancak yine ... Büyükşehir Belediyesinin onayıyla 5 adet otoparktan 1 adedinin yapımının gerçekleştirileceği, bu 1 adet otoparkın yapım bedelinin 2.880.000,00 TL olduğu ve sözleşmenin bu bedel üzerinden devredileceği belirtilerek, düzenlenecek devir sözleşmelerin hangi tutar üzerinden damga vergisine tabi tutulacağı hakkında bilgi verilmesinin istenildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olacağı; 2 inci maddesinde, vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerin de damga vergisine tabi olacağı; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerindeki yazının tazammum ettiği hüküm ve manaya bakılacağı; 10 uncu maddesinde, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği; 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktarın aynı nispette vergiye tabi olduğu, bunların devri halinde aslından alınan verginin dörtte birinin alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I-Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere Kanun'a ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlar için damga vergisi oranı binde 9,48 olarak belirlenmiştir.

İlgide kayıtlı özelge talep formu eki devir sözleşmelerinin tetkikinde; 28.360.000,00 TL+KDV keşif bedelli "2. Grup întifa Hakkı Karşılığı Beş Adet Zemin Altı Otopark înşaatı" işi ve 17.280.000,00 TL+KDV keşif bedelli "3. Grup întifa Hakkı Karşılığı Beş Adet Zemin Altı Otopark înşaatı" işi için .... Noterliğinde ... tarih, ... ve ... yevmiye numaralı sözleşmelerin düzenlendiği, aynı noterliğin musaddak .. tarih, No:... sayılı taahhüt senetleri ile inşaat işlerinin ... İnşaat ve Tic. A.Ş. tarafından ... Yapım Yatırım ve İşletme A.Ş.'ne devredildiği, daha sonra devralan müteahhit ... Yapım Yatırım ve İşletme A.Ş. tarafından söz konusu otopark inşaat işlerinin şirketinize devredildiği, devir işleminin ... Büyükşehir Belediye Başkanlığının 06/05/2013 tarih ve .. sayılı "Olur"u ile onaylandığı, söz konusu olura istinaden 2. Grup Otopark İnşaatı için 4 adet, 3. Grup Otopark İnşaatı için 1 adet otopark inşaatının devredildiği, teminat miktarlarının da buna göre yeniden düzenlendiği anlaşılmaktadır.

Buna göre, şirketiniz ile ... Yapım Yatırım ve İşl. A.Ş. arasında ... Büyükşehir Belediyesinin onayıyla imzalanan sözleşmelerin daha önce yapılan sözleşmedeki bir kısım işin devrine ilişkin olarak düzenlendiği, ilk sözleşmedeki tarafların tamamının değiştiği hususu dikkate alındığında, devredilen işe ilişkin düzenlenen sözleşmelerin 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasına göre nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.