Tarih : 28.08.2015
Yayın Dönemi : Aralık 2015

T.C.

ADIYAMAN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 28/08/2015

Sayı : 88409335-155[9-2015-ÖZELGE-1]-10                                                             

Konu : Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesine İlişkin Düzenlenen Kağıtların Damga Vergisi Hk.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden ... İli, ... İlçesi, ... Mahallesi, ... ada ... nolu parselde bulunan taşınmazın idareniz tarafından Hazine adına kamulaştırıldığı belirtilerek, kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödenmesine ilişkin düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş sorulduğu anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; 9 uncu maddesinde ise, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "I-Resmi işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün I-A/9 fıkrasında, resmi daireler lehine yapılan istimlaklerde düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Damga Vergisi Kanununun 8 inci maddesine göre resmi daire olan idareniz tarafından hazine lehine yapılan kamulaştırma işleminde, idarenizin kamulaştırma bedelinin ilgilisine ödenmesine ilişkin düzenlediği kağıtların Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun I-A/9 fıkrası uyarınca damga vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir

Bilgi edinilmesini rica ederim.