Tarih : 18.08.2015
Yayın Dönemi : Aralık 2015

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

18/08/2015

Sayı : 97895701-155[1-2014/207]-73770

Konu : Nama Yazılı Pay Senedinin Ciro Edilmesi Halinde Damga Vergisi Muafiyeti Hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden; 30/06/2014 tarihi itibariyle nev'i değişikliği nedeniyle anonim şirkete dönüşen ... Madencilik İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketinde %40 hisseye sahip olduğunuz, nev'i değişikliğinden sonra ana sözleşmeye uygun olarak bastırılan ve ortaklara dağıtılan nama yazılı hisse senetlerinden bir miktarını ciro yolu ile satın aldığınız, yönetim kuruluna bildiriminiz üzerine pay devrinin pay defterine işlenmesi için karar alınarak pay defterine hisse devrinin işlendiği belirtilerek, bu devrin damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı; 10 uncu maddesinde damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli paranın esas olduğu, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade ettiği hükümleri yer almaktadır.

Mezkur kanuna ekli (1) sayılı tablonun "LAkitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi tutulacağı, aynı kanuna ekli (2) sayılı tablonun "IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün 1 inci fıkrasında, ticari veya mütedavil kağıtlar üzerine yazılan ciro, kabul ve tesellümü mutazammın şerhlerin damga vergisinden istisna edildiği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 654 üncü maddesinde, belli bir kişinin adına yazılı olup da onun emrine kaydını içermeyen ve kanunen de emre yazılı senetlerden sayılmayan kıymetli evrakın nama yazılı senet sayıldığı; 490 ıncı maddesinde, kanunda veya esas sözleşmede aksi öngörülmedikçe, nama yazılı payların, herhangi bir sınırlandırmaya bağlı olmaksızın devredilebileceği, hukuki işlemle devrin, ciro edilmiş nama yazılı pay senedinin zilyetliğinin devralana geçirilmesiyle yapılabileceği hükümlerine yer verilmiştir.

Bu itibarla, nama yazılı hisse senedinin ciro edilerek tarafınıza devri, Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun IV/1 inci fıkrası hükmü kapsamında damga vergisinden müstesnadır. Ancak, nama yazılı hisse senedinin devredilmesine ilişkin Damga Vergisi Kanunu kapsamında bir akdin düzenlenmesi halinde söz konusu kağıdın damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.