Tarih : 11.08.2015
Yayın Dönemi : Aralık 2015

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

11/08/2015

Sayı : 97895701-155[1-2014/207]-73770

Konu : Rödovans sözleşmesinin hangi oran üzerinden damga vergisine tabi tutulacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, firmanızın ... A.Ş.'ye ait birden fazla maden ruhsatını ve bir ruhsatının belirlenmiş alanlarını rödovans sözleşmesinde belirlenmiş birim fiyat ve asgari üretim miktarı üzerinden kiraladığı, bu kapsamda şirketiniz ile anılan firma arasında imzalanan rödovans sözleşmesinin hangi oran üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerektiği hakkında bilgi verilmesinin istenildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1'inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3'üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 4'üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; 10'uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli para, maktu vergide kağıtların mahiyetleri esas olduğu, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği hükme bağlanmıştır.

Kanuna ekli (1) sayılı tablonun, "I-Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelename, taahhütname ve temliknamelerin; A/2 fıkrasında da kira mukavelenamelerinin (mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) nispi oranda damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Özelge talep formunuz eki "Rödovans Sözleşmesi"nin incelenmesinden, "İşin Konusu" başlıklı 1'inci maddesinde, bu sözleşmenin; hukuku ….. Maden'e ait olan aşağıda isimleri, Ek- 1'de ise Ruhsat, İşletme İzni, ÇED, GSM, Mülkiyet ve Orman İzin alanları belirtilen ruhsat sahaları ve/veya içerisinde yer alan kuvars/kuvarsit lokal alanlarında, bu sözleşmede belirlenmiş sorumluluklar çerçevesinde ….. Maden tarafından rödovans karşılığı işletmesi ve değerlendirilmesini kapsadığı belirtilerek, 5 yıllık bir süre için toplam minimum üretim miktarına ve rödovans bedeline yer verildiği anlaşılmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.