Tarih : 10.08.2015
Yayın Dönemi : Aralık 2015

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAMSUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

10/08/2015

Sayı : 13649056-155[03-2014/ÖZE-13]-84

Konu :Yabancı firma ile düzenlenen senedin noterde tercüme tasdiki işleminin damga vergisine tabi olup olmadığı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, Şirketinizin yurt dışında yapmış olduğu satıştan dolayı satış yapılan firmadan alınan ve ödenmeyen yurt dışında düzenlenen "SENET" başlıklı kağıdın icra takibine konu edilebilmesi için Türkçeye çevrilmesi ve noter tarafından onaylanması gerektiği belirtilerek söz konusu kağıdın damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; 10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olacağı, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade ettiği; 9 uncu maddesinde bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olacağı hükümleri yer almaktadır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I-Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/3 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden kefalet, teminat ve rehin senetlerinin damga vergisine tabi olduğu, aynı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "IV.Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün (29) numaralı fıkrasında ise kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler üzerine konulan aval ve kefalet şerhlerinin damga vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan özelge talep formu ekinde yer alan "SENET" başlıklı kağıdın incelenmesinden, keşidecinin şirketiniz olduğu alıcının ... adlı firma olduğu, şirketinize ….. Dolar ödeme yapılacağına dair bilgilerin yer aldığı kağıdın Türk Ticaret Kanununda düzenlenen kambiyo senetlerinin unsurlarını taşımadığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Türkiye'de noterde tercüme tasdiki işlemi yapılan "SENET" başlıklı kağıdın, ihtiva ettiği tutar üzerinden 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I-A/3 fıkrasına göre damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.