Tarih : 19.10.2015
Yayın Dönemi : Aralık 2015

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

27575268-105[230-2015-272]-1061

19/10/2015

Konu

:

Faturada malın cinsi ve miktarının koli veya kutu olarak yazılıp yazılmayacağı hk.

 

         

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, fatura düzenlerken ürünlerin cinsi ve miktarı belirtilmeden koli, kutu şeklinde yazılarak, koli veya kutunun içerisinde bulunan ürünlerin (kalem, silgi, kağıt, cetvel, hesap makinesi vd.) faturaya liste şeklinde eklenip eklenemeyeceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmiştir.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmıştır.

            Mezkûr Kanunun "Faturanın şekli" başlıklı 230 uncu maddesinde ise; "Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur:

            1-Faturanın düzenleme tarihi, seri ve sıra numarası;

            2-Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;

            3-Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;

            4-Malın veya işin nevi, miktarı, fiyat ve tutarı;

            5-Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.

            Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231 inci madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir...) hükmüne yer verilmiştir.

            Bu itibarla,  düzenlenen faturalarda, malın türü, miktarı, fiyatı ve tutarının bulunması kanuni zorunluluk olup, faturaya konu olan malın türü ve miktarının da herkesçe bilinen, resmi kabul görmüş, kesin ve standart bir ölçü olması gerekmektedir.

            Buna göre, koli veya kutu içerisinde bulunan farklı türde kırtasiye ürünleri için düzenlenecek fatura ve/veya sevk irsaliyesinde ya da irsaliyeli faturada malın türü ve miktarı yerine, "koli" veya "kutu" şeklinde genel ifadelerin kullanılması ve fatura ve/veya sevk irsaliyesinin ya da irsaliyeli faturanın eki listede içeriklerinin belirtilmesi mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.