Tarih : 02.10.2015
Yayın Dönemi : Aralık 2015

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

   

Sayı

:

11395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--84098

02/10/2015

Konu

:

Ödemenin ve teslimin farklı şirketlerce yapılması halinde belge düzeni

 

         

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda Kurumunuzun, toptan ve perakende CNG (Sıkıştırılmış Doğalgaz) alım satımı faaliyetinde bulunduğu, Kurumunuz ile ... A.Ş. arasında doğalgaz satış sözleşmesi, ... Ltd. Şti. ile de alt bayilik sözleşmesi düzenlendiği, ... A.Ş. nin karayolu taşıma (Lojistik) faaliyetinde bulunduğu, ... Ltd. Şti. nin ise ... bölgesinde akaryakıt ve doğalgaz satışı faaliyetinde bulunduğu, yapılan sözleşmeler çerçevesinde;

        

             ... nin araçları için kullandığı doğalgazı kendi tesislerinizde bu firmaya sattığınız, anılan Şirketin taşıma güzergahı üzerinde bulunan ve Kurumunuzun alt bayisi olan ... Ltd. Şti. den de, aranızdaki sözleşme kapsamında, ... A.Ş. nin yoldaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere araçları için doğalgaz satın alabileceği, ancak bu teslimin fiilen ... Ltd. Şti. tarafından yapılmakla birlikte satış işleminin Kurumunuz ile ... A.Ş. arasında hüküm ifade edeceği, adı geçen Şirketler arasında alım satım işleminin olmayacağı, yapılan satışa ilişkin ödemenin ... A.Ş. tarafından doğrudan Kurumunuza yapılacağı, Kurumunuzun, alt bayi A ... Ltd. Şti. ne sattığı mal için Sm³'ü ... TL den (KDV dahil) fatura düzenlediği, söz konusu malın ... Petrol tarafından anılan Şirkete Kurumunuz adına, Sm³ ü ... TL ( KDV dahil) teslim edileceği, ... Ltd. Şti.'nin perakende satış fiyatının ise Sm³ ... TL (KDV dahil) olduğu belirtilerek;

          

            - ... A.Ş. ye Kurumunuz adına teslimi yapılan doğalgaz ile ilgili düzenlenen perakende satış fişlerinin ... Ltd. Şti. tarafından ... . A.Ş. ye verilmeyeceği, düzenlenecek bir iade faturası ekinde tarafınıza gönderileceği,

          

            - ... Ltd. Şti. den gelen ödeme kaydedici cihaz fişlerinde yer alan doğalgaz miktarının sözleşme uyarınca, Kurumunuz tarafından ... A.Ş. ye Sm³ ü ... TL den (KDV dahil) fatura edileceğinden bahisle, söz konusu uygulamanın Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olup olmadığı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

          

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinde, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsikinin mecburi olduğu; 229 uncu maddesinde, faturanın, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu; 230 uncu maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde de, faturaya müşterinin adı,  ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarasının yazılmasının mecburi olduğu hükme bağlanmıştır.

 

            58 Seri No.lu ÖKC Genel Tebliğinin 1 numaralı bölümünde, taşıtlara perakende olarak yapılan akaryakıt satışlarının, pompalara bağlı ÖKC lere taşıt plaka numarası girilmek suretiyle gerçekleştirileceği ve satış işleminin sonunda cihaz yazıcısından otomatik olarak çıkacak fişlerle belgelendirileceği belirtilmektedir. 68 Seri No.lu ÖKC Genel Tebliğinin 2 numaralı bölümünde ise taşıt veya müşteri tanıma sistemleri kullanılarak veya özel anlaşmalara dayanılarak yapılan akaryakıt satışlarında belge düzeninin ne şekilde olacağı ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır.

 

            Bu hüküm ve açıklamalara göre;

 

            - Akaryakıt pompalarına bağlı ÖKC ler üzerinden, taşıt veya müşteri tanıma sistemleri kullanılarak veya özel anlaşmalara dayanılarak gerçekleştirilen akaryakıt satışlarında, 68 Seri No.lu ÖKC Genel Tebliğinin 2 numaralı bölümündeki açıklamalara göre işlem yapılması,

            - Alt bayiniz ... Ltd. Şti. tarafından, ... A.Ş. ye teslimi yapılan doğalgazın mükellef adına pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlardan çıkan fiş ile belgelendirilmesi

            gerekmektedir.

            Öte yandan ... Ltd. Şti. tarafından kurumunuza fiili olarak iade edilmeyen ve üçüncü kişilere teslimi gerçekleştirilmiş olan doğalgaz için iade faturası düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.