Tarih : 22.09.2015
Yayın Dönemi : Aralık 2015

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

11395140-105[MÜK257-2015/VUK1/19021]-82915

22/09/2015

Konu

:

Kıymetli maden aracı kuruluşu olarak faaliyet gösteren kurumun tevsik zorunluluğu bulunup bulunmadığı hk.

 

         

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, kurumunuzun ... tarihi itibariye T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının yetkilendirmesiyle İstanbul Altın Borsası üyesi kıymetli maden ticareti ile iştigal eden anonim şirket statüsünde bir aracı kuruluş olduğunu belirterek döviz ve altın işi ile iştigal eden kurumunuzun 323 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde öngörülen tevsik zorunluluğu olmayan ödeme ve tahsilat yapabilecek kurum ve kuruluşlar arasında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşleri talep edilmektedir.

 

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendi ile mükelleflere muameleleriyle ilgili tahsilât ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirmeye ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirleme hususlarında Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir. Bu yetkiye dayanılarak tahsilât ve ödemelerin banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsikine ilişkin açıklamalara 320, 323, 324, 332, 337 ve 400 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yer verilmiştir.

 

            323 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, tevsik zorunluluğu kapsamına giren kişiler ile nihai tüketicilerin genel ve katma bütçeli idareler ile döner sermaye işletmelerine yapacakları ödeme veya tahsilat işlemlerine ilave olarak sermaye piyasası aracı kurumlarında, yetkili döviz müesseselerinde, noterlerde ve tapu idarelerinde yapılan işlemlere konu ödeme ve tahsilatların belirtilen kurumlar aracı kılınarak yapılması zorunluluğunun bulunmadığı hususu açıklanmıştır.

 

            Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar ile Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları İle Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Hazine Müsteşarlığından Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında işlem yapmak üzere faaliyet izni almış olan kıymetli madenler aracı kuruluşlarının Borsa bünyesindeki faaliyetleri dışında efektif alım-satımı yapması mümkün bulunmamaktadır.

 

            Diğer taraftan, yetkili müesseseler ve kıymetli madenler aracı kuruluşları kambiyo mevzuatında ayrı ayrı düzenlemelere tabi tutulan farklı tüzel kişilikler olarak yer almaktadır. Dolayısıyla bir kıymetli maden aracı kuruluşunun 32 sayılı Karar kapsamında yetkili müessese olarak kabulü mümkün bulunmamaktadır.

 

            Bu itibarla, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının yetkilendirmesiyle Borsa üyesi kıymetli maden ticareti ile iştigal eden anonim şirket statüsünde bir aracı kuruluş olan kurumunuzun 323 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde öngörülen tevsik zorunluluğu olmayan ödeme ve tahsilat yapabilecek kurum ve kuruluşlar arasında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.