Tarih : 15.09.2015
Yayın Dönemi : Aralık 2015

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

67854564-1741-446

15/09/2015

Konu

:

Transit Ticaret Kapsamında Millileşmemiş Malın Hangi Yıl Stoklarında Gösterileceği

 

         

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; transit ticaret kapsamında 26/12/2013 tarihinde antrepoda bulunan ve yurt dışı faturasının düzenlenme tarihi 13/12/2013 olan millileşmemiş malın devrinin 14/01/2014 tarihinde gerçekleştiği belirtilerek bu malın hangi yıl stoklarında gösterileceği hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

 

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229'uncu maddesinde, fatura, "…satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır." şeklinde tanımlanmış, 231'inci maddesinin 5'inci bendinde, faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı, 232'nci maddesinde ise, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin, birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, serbest meslek erbabına, kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere ve vergiden muaf esnafa sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunların da fatura istemek ve almak mecburiyetinde oldukları hükme bağlanmıştır.

            Buna göre, satın aldığınız malların, 13/12/2013 tarihinde faturasının düzenlenmesi sebebiyle faturanın düzenlendiği tarihi kapsayan 2013 yılı stoklarınıza dahil edilmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.