Tarih : 09.09.2015
Yayın Dönemi : Aralık 2015

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

11395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--79877

09/09/2015

Konu

:

Sağlık sektöründe kullanılan tekstil ürünlerinde amortisman uygulaması

 

         

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formundan, şirketinizin temizlik, yiyecek, içecek ve çamaşır yıkama-kurutma-ütüleme alanlarında faaliyette bulunduğu, söz konusu hizmetlerin hastanelere verildiği, hastanelerde kullanılan tüm çarşaf, yastık kılıfı, yatak-yastık alezleri, banyo-el-ayak havlusu, yastık ve yorganların tarafınızca tedarik edildiği, anılan tekstil ürünlerinin faydalı ömrü ve amortisman oranı konusunda tereddüt oluştuğu belirtilerek Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

 

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinin birinci fıkrasında; "İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder." hükmü yer almaktadır.

 

            Aynı maddenin son fıkrasında işletmede kullanılan ve değeri 880 TL'yi aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşların amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabileceği, iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu haddin topluca dikkate alınacağı hükmüne yer verilmiştir. Fıkrada yer verilen "iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük" kavramı ile bir işletmede belli bir fonksiyon etrafında birleşerek bir üretimde bulunan veya üretime herhangi bir aşamada bir değer kazandıracak nitelikteki bir fonksiyonu birbirini tamamlayarak yerine getiren iktisadi kıymetler topluluğu ifade edilmektedir.

 

            Buna göre, şirketinizce kullanılan çarşaf, yastık kılıfı, yatak-yastık alezleri, banyo-el-ayak havlusu, yastık ve yorganların aynı fonksiyona hizmet ettiklerinden işletmede bir yıldan fazla kullanılmaları ve toplam değerlerinin Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinde yer verilen haddi aşması şartıyla aktifleştirilerek amortismana tâbi tutulmaları gerekmektedir.

 

            Ayrıca, mezkur Kanunun 5024 sayılı Kanunla değişen 315 inci maddesinde, amortisman oranlarının iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirleneceği hükme bağlanmıştır.

 

            Bahsi geçen maddenin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak "Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları" tespit edilmiş ve bu oranlar 339, 365, 389, 399, 406 ve 439 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki liste (Amortisman Listesi) ile açıklanmıştır.

 

            Buna göre, nevresim, çarşaf, yastık kılıfı, yatak-yastık-sedye alezleri, sedye örtüsü, banyo-el-ayak havlusu, yastık ve yorganların Amortisman Listesinin "59.2. Turistik tesislerde kullanılan el, yüz ve banyo havluları, yatak çarşafları ve yastık kılıfları, masa örtüleri, plato ve her nevi peçeteler ve benzerleri" bölümü uyarınca faydalı ömürleri 2 yıl ve amortisman oranları % 50 olarak uygulanmak suretiyle amortismana tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.