Tarih : 01.09.2015
Yayın Dönemi : Aralık 2015

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

Sayı

:

64597866-105[313-2015]-19859

01/09/2015

Konu

:

Bedeli müşteriden tahsil edilen tahta paletler ile müşteriye ait olan ve bila bedelle müşteriden geri alınan ve gerekli tamiratlardan sonra bir defa kullanılabilen tahta paletlerin itfası.

 

         

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ek dilekçelerden; ambalaj sektöründeki faaliyetinden dolayı Başkanlığımız ... vergi kimlik numaralı mükellefi olan şirketinizin;

            - Ürünlerin sevkiyatı sırasında taşımada kolaylık sağlaması amacıyla fiyatı ortalama ...-TL olan ambalaj mahiyetindeki tahta paletleri kullandığı belirtilerek, bedeli müşteriye yansıtılan, geri dönüşü söz konusu olmayan ve faydalı ömrü bir yıldan daha kısa olan söz konusu paletlerin amortisman yoluyla mı itfa edileceği, yoksa doğrudan gider olarak mı dikkate alınacağı,

            - Sevkiyatlarda kendi tahta paletlerini kullanan bazı müşterilerinizin atık olarak değerlendirdikleri söz konusu paletlerin şirketinizce alınmasını talep ettikleri, Çevre Kanunu ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin getirdiği yasal sorumluluk nedeniyle iade talebine konu olan tahta paletlerin bila bedelle ve nakliyesi tarafınızca karşılanmak suretiyle alındığı, tamir işlemi gördükten sonra en fazla bir kez daha kullanıldığı belirtilerek, söz konusu tahta paletlerin amortisman yoluyla mı itfa edileceği, yoksa doğrudan gider olarak mı dikkate alınacağı,

 

            hususlarında tereddüt oluştuğundan Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

 

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinde; "İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.

...

 

Değeri 880-TL'yi (442 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 1.1.2015 tarihinden itibaren)  aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri 880-TL'yi (442 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 1.1.2015 tarihinden itibaren) aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır." hükmüne yer verilmiş bulunmaktadır.

 

Bu hüküm uyarınca, işletmenin aktifinde kayıtlı bir iktisadi kıymetin amortismana tabi tutulması için Kanunda belirtildiği üzere, işletmede bir yıldan fazla kullanılması, yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması ve envantere yani aktife kayıtlı olması gerekmektedir.

 

Ayrıca, mezkur Kanunun 315 inci maddesinde; amortisman oranlarının iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirleneceği, hükme bağlanmıştır.

 

Anılan maddenin verdiği yetkiye istinaden, amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak "Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları" tespit edilmiş ve bu oranlar 339, 365, 389, 399, 406, 418 ve 439 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki liste ile açıklanmıştır.

 

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; söz konusu paletlerin şirketinizde bir yıldan fazla kullanılması ve değerlerinin Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinde yer verilen haddi aşması durumunda aktifleştirilerek 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki listenin 3.6.1 "Tahta Palet" başlıklı bölümünde yer alan oran üzerinden amortismana tabi tutulmaları gerekmektedir.

 

Öte yandan, bazı müşterilerinizden bilâ ücret karşılığı aldığınız ve onarılmak suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere kullandığınız tahta paletlerin faydalı ömürlerinin bir yıldan daha az olması durumunda amortisman yoluyla itfa edilmeyip paletlerin nakliye bedelleri doğrudan gider kaydedilecektir. Ancak, satılan malların ambalajında kullanılmakla birlikte karşılığında "depozito" adı altında bir bedel tahsil edilen ve şirketinize geri dönüşü mümkün olan tahta paletlerin ise genel hükümler çerçevesinde amortisman yoluyla itfa edileceği tabiidir.

 

Diğer taraftan, satılan malların ambalajında kullanılmak suretiyle ilk madde ve malzeme gideri olarak üretim maliyetine dahil edilen ve satılan malın satış bedeline eklenerek müşterinin mülkiyetine geçen tahta paletlerin ise amortismana tabi tutulmaları mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.