Tarih : 14.03.2014
Yayın Dönemi : Mart 2015

Başlık: DİİB Kapsamında Yapılan Teslimlere İlişkin KDV İadesi
Tarih: 14/03/2014
Sayı: 84695066-010.01[Kdv-11/1-c, Geç.17 md]-7
Kapsam 

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ZONGULDAK VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; KDV Kanununun geçici 17 nci maddesi kapsamında mal tesliminde bulunduğunuz firmaların süresinde ihracat şartını gerçekleştiremediği durumlarda bu firmalara teslim yapılan ayda ödenecek KDV çıkmaması halinde, hesaplanmakla birlikte belge sahibi alıcılardan tahsil edilmeyen KDV tutarlarının iadesinin talep edilip edilmeyeceği sorulmakta olup, konuya ilişkin Başkanlığımız görüşüne aşağıda yer verilmiştir.

            KDV Kanununun geçici 17 nci maddesinde, dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin 31/12/2015 tarihine kadar tesliminde KDV Kanununun 11/1-c maddesinde yer alan hükme göre, bölgeler, sektörler veya mal grupları itibariyle işlem yaptırmaya Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu, bu maddenin uygulanmasında ihracat süresi olarak anılan bentteki süre yerine bu rejimlerle öngörülen sürelerin esas alınacağı, ihracatın şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde zamanında alınmayan verginin, vergi ziyaı cezası uygulanmak suretiyle gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edileceği hükme bağlanmıştır.

            Ayrıca, 83 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde, dahilde işleme ve geçici kabul rejimlerinde tecil-terkin uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

            Buna göre, ihracatın dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesinde öngörülen süre ve şartlara uygun olarak gerçekleşmediği ve teslimde bulunulan dönemde ödenecek verginin çıkmadığı durumlarda, zamanında alınmayan vergi, vergi ziyaı cezası uygulanmak suretiyle gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilmediği sürece Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında iade talebinde bulunulması mümkün değildir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.