Tarih : 13.03.2014
Yayın Dönemi : Mart 2015

Başlık: Firmalara verilen iş güvenliği hizmeti ile iş sağlığı hizmetinde uygulanacak KDV oranı
Tarih: 13/03/2014
Sayı: 46464534-045-2
Kapsam 

T.C.
YOZGAT VALİLİĞİ
Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmalara iş güvenliği hizmeti ile iş sağlığı hizmeti kapsamında işyeri hekimliği ve hemşirelik hizmeti verdiğiniz, bu hizmetler için hizmet alan her bir firmayla ayrı sözleşme yaptığınız, hizmetlerin ve bu hizmetleri yapan personelin hizmeti alan firmaların sevk ve idaresinde olmayıp tamamen firmanız kontrolünde olduğu ifade edilerek, bu hizmetlere uygulanacak KDV oranı ile hizmet bedelleri üzerinden hesaplanan KDV nin tevkifata tabi tutulup tutulmayacağı sorulmaktadır.

            Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin B/21 inci sırasında, ilgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri sayılmıştır.

            Buna göre, firmanızın 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki (II) sayılı listenin B/21 inci sırası kapsamında izin verilen kuruluşlardan olması halinde, firmanız tarafından iş sağlığı hizmeti kapsamında verilen işyeri hekimliği hizmeti ile hemşirelik hizmeti %8 oranında, aksi halde %18 oranında; söz konusu Kararname eki listelerde yer almayan iş güvenliği hizmeti ise %18 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

            Öte yandan, KDV Kanununun 9/1 inci maddesinde mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hüküm altına alınmıştır.

            Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan ve 1/5/2012 tarihinde yürürlüğe giren 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2) bölümünde kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere;

            a) KDV mükellefleri,

            b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)

            sorumlu tutulmuş; (3.2) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler sayılmıştır.

            Diğer taraftan, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde, işverenin, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendireceği, gerekli nitelikleri haiz olması halinde tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak bu hizmetin yerine getirilmesini kendisinin üstlenebileceği belirtilmiştir.

            Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, firmanız tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde verilen "iş güvenliği hizmeti" ile iş sağlığı hizmeti kapsamında yer alan "işyeri hekimliği ve hemşirelik hizmeti'' iş gücü temin hizmeti kapsamında değerlendirilmeyecektir.

            Öte yandan, söz konusu hizmetlerin 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilmesi halinde, hizmet bedelleri üzerinden hesaplanan KDV, bu kurum ve kuruluşlar tarafından 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.2.13) bölümü kapsamında 5/10 oranında tevkifata tabi tutulacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.