Tarih : 07.03.2014
Yayın Dönemi : Mart 2015

Başlık: İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle aynı yıl içerisinde düzeltme beyannamesi verilmesi durumunda yapılacak işlemler.
Tarih: 07/03/2014
Sayı: 45404237-130[I-13-283]-41
Kapsam 
 
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü
 

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Ocak-Mayıs/2013 dönemlerinde gerçekleşen indirimli orana tabi işlemleriniz ile ilgili olarak Mayıs/2013 dönemi Katma Değer Vergisi (KDV) beyannamesinde yılı içinde mahsuben iade talebinde bulunduğunuz, iade talebinizi 24/06/2013 tarihinde kanuni süre içerisinde verdiğiniz Mayıs/2013 dönemi KDV beyannamenizle değil de 26/11/2013 tarihinde verdiğiniz düzeltme beyannamesi ile yaptığınız belirtilerek söz konusu talebinizin mevzuata uygun olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

            KDV Kanununun 29 uncu maddesi uyarınca, indirimli orana tabi işlemleri bulunan mükelleflerin bu işlemler nedeniyle yüklendikleri ve indirim yoluyla telafi edemedikleri verginin iadesine ilişkin usul ve esaslar 119 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

            119 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin "Süresinden Sonra İade Talebinde Bulunulması" başlıklı (6.4.) bölümünde;

            "İade alacağının ait olduğu aylık dönemde mahsuben iadesinin talep edilmesi ihtiyaridir. Bu sebeple indirimli orana tabi işlemleri bulunan mükellefler hak kazandıkları iade miktarını cari yılın sonraki dönemlerinde mahsuba konu edebilecekleri gibi, bir sonraki yılda da bu Tebliğin (4) numaralı bölümündeki açıklamalara göre talep etmeleri şartıyla nakden veya mahsuben geri alabileceklerdir.

            Ancak süresinde iade hakkını kullanmayan mükelleflerin, daha sonra düzeltme beyannameleri ile iade talebinde bulunmaları mümkün değildir.

            İzleyen yılın Ocak-Kasım dönemlerinde usulüne uygun olarak iade talebinde bulunan mükelleflerin de talep edilen iade tutarını artırmak amacıyla, sonraki yıllarda bu dönemlere ilişkin düzeltme beyannamesi vermek suretiyle iade talebinde bulunmaları söz konusu değildir. Ancak izleyen yıl içerisinde talep edilen iade tutarının, aynı yıl içerisinde düzeltme beyannamesi ile artırılması mümkün olup bu şekilde artırılan kısmın iadesi münhasıran vergi inceleme raporuna göre yerine getirilecektir."

            şeklinde açıklama yapılmıştır.

            Buna göre, şirketinizin Ocak-Mayıs/2013 vergilendirme dönemlerindeki indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan KDV iade tutarının, Mayıs/2013 dönemi ile ilgili 26/11/2013 tarihinde verilen düzeltme beyannamesi ile iade konusu yapılması mümkün olduğu gibi, cari takvim yılının sonraki (2013/6-12) dönemlerine ilişkin beyannamelerle beyan edilmek suretiyle iade konusu yapılması da mümkündür.

            Öte yandan, indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade alacağının yılı içinde mahsuben iade edilemeyen kısmının iade talebinin, nakden veya mahsuben olmak üzere, izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin KDV Beyannameleri ile yapılabileceği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.