Tarih : 08.01.2014
Yayın Dönemi : Mart 2015

Başlık: Yem hazırlama ve paketleme makinesinin KDV oranı
Tarih: 08/01/2014
Sayı: 37009108-130[28. Md.-2013-3307]-4
Kapsam 
 
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, imalatını yapmış olduğunuz yem hazırlama ve paketleme makinesinin satışında uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında bilgi talep edilmektedir.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28'inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için ise %18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu kararnameye ekli (I) sayılı listenin 17 nci sırasında "84.36. Tarla ve bahçe tarımına, ormancılığa, kümes hayvancılığına veya arıcılığa mahsus diğer makina ve cihazlar (mekanik veya termik tertibatlı çimlendirmeye mahsus olanlar dahil); kümes hayvancılığına mahsus civciv çıkartma ve büyütme makina ve cihazları"na; (II) sayılı listenin 28 inci sırasında da 8436.10.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan "Hayvan yemlerini hazırlamaya mahsus makina ve cihazlar"a yer verilmiştir.

            Buna göre, imalatını yaptığınız yem hazırlama ve paketleme makinesinin 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamında kiralanmak ve/veya teslim edilmek üzere finansal kiralama şirketlerine teslimi 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 17 nci sırasına göre %1; bu sıra kapsamına girmeyecek şekilde teslimi ise söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin 28 inci sırası uyarınca %8 oranında KDV'ye tabidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.