Tarih : 08.01.2014
Yayın Dönemi : Mart 2015

Başlık: Yurt dışında mukim firmaların, firmanıza yurt dışında müşteri bulma hizmetinde (komisyon) KDV
Tarih: 08/01/2014
Sayı: 64958909-015-1
Kapsam 

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ŞANLIURFA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Başkanlığınıza bağlı Şehitlik Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numaralı Kurumlar Vergisi mükellefi olarak faaliyet göstermekte olan şirketinizin, yurtdışındaki müşterilerine yine yurtdışında yerleşik başka bir firmanın aracılığı ile yapmış olduğu satışlardan dolayı vermiş olduğu komisyonlar üzerinden Katma Değer Vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

            Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1/1'inci maddesi hükmü ile ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetler KDV'ye tabi tutulmuştur.

            Kanunun 6'ncı maddesinin (b) bendinde ise, hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasının işlemlerin Türkiye'de yapıldığını ifade ettiği hükme bağlanmıştır. Hizmetin yurtdışında ifa edilmiş olması ve hizmetten yurtdışında yararlanılmış olması halinde Türkiye'de KDV söz konusu olmamaktadır.

            60 No.lu KDV Sirkülerinin 1.1.1. Yurtdışındaki İşlemler  bölümününde;   KDV Kanununun 1 ve 6 ncı maddelerine göre, yurtdışında gerçekleşen mal teslimleri ile yurtdışında ifa edilip yine yurtdışında yararlanılan hizmetler KDV'nin konusuna girmemektedir. Türkiye'de yapılmayan işlemin bedeli üzerinden KDV hesaplanması veya böyle bir işlemin Kanundaki herhangi bir istisna hükmü ile ilişkilendirilmesi söz konusu değildir.

            Buna göre, Türkiye'deki bir mükellefin;

            -Yurtdışındaki bir firmanın doğrudan yurtdışındaki başka bir firmaya (mallar Türkiye'ye gelmeksizin) yapacağı teslimlere ilişkin olarak verdiği aracılık hizmeti

            -Türkiye'deki başka bir firmanın personelini yurtdışına götürmek suretiyle aynı sektörde faaliyette bulunan yabancı firmalarla tanıştırma, bilgilendirme, eğitim şeklinde yurtdışında verdiği danışmanlık hizmeti

            -Yurtdışındaki bir firmanın mallarının, yine yurt dışındaki bir başka firmaya pazarlanmasına yönelik olarak yurtdışında verdiği satış komisyonculuğu hizmeti

            Türkiye'de ifa edilmediğinden veya bu hizmetlerden Türkiye'de faydalanılmadığından KDV'nin konusuna girmemektedir.

             Bu bağlamda,  yurtdışında mukim firmaların firmanıza yurtdışında müşteri bulma hizmeti, ihraç edilen mallar yurtdışında tüketileceğinden ve dolayısıyla hizmetten de yurtdışında faydalanıldığından KDV'nin konusuna girmemektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.