Tarih : 25.12.2013
Yayın Dönemi : Mart 2015

Başlık: 2 no.lu beyannamede gösterilen kısmi tevkifatın 1 no.lu beyannamede mahsup edilip edilemeyeceği.
Tarih: 25/12/2013
Sayı: 39044742-KDV.9-2017
Kapsam 
 
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 İlgide kayıtlı özelge talep formunda, firmanız tarafından taşeron olarak inşaat işleri ile iştigal edildiği, tevkifata tabi işlemleriniz sebebiyle 2 No.lu katma değer vergisi (KDV) beyannamesi verildiği belirtilerek 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen tutarın (bu tutar için herhangi bir ödeme yapılmaksızın), 1 No.lu KDV beyannamesindeki devreden vergi tutarı azaltılmak suretiyle  mahsuben ödenmesinin mümkün bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı KDV Kanununun 9 uncu maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hüküm altına alınmıştır.

            Konu ile ilgili olarak yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği'nin "1.3. İndirim" başlıklı bölümünde,

            "2 No.lu KDV Beyannamesinde herhangi bir surette indirim yapılması mümkün olmadığından tevkif edilen KDV'nin tamamının beyan edilerek vergi dairesine ödenmesi gerekmektedir.

            Öte yandan, tevkifat uygulayan alıcının KDV mükellefiyetinin bulunması ve tevkifat uyguladığı teslim veya hizmeti indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacak olması halinde, sorumlu sıfatıyla beyan edilen tutar, beyanın yapıldığı ay içinde verilmesi gereken 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir. Bu indirimin dayanağı 2 No.lu KDV beyannamesi olacaktır." şeklinde açıklama yapılmıştır.

            Buna göre, firmanız tarafından 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen tutarların, beyanın yapıldığı ay içinde verilmesi gereken 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilmesi için ödenmiş olmasına gerek bulunmamaktadır.

            Ancak söz konusu tutarların vergi dairesine nakden ya da mahsuben ödenmeksizin 1 no.lu KDV beyannamesindeki devreden vergi tutarından mahsup edilmesi, bir başka deyişle devreden KDV tutarları azaltılmak suretiyle vergi borcunun ödenmiş sayılması, KDV'nin işleyiş sistematiğine uymadığı gibi böyle bir ödeme usulü mevcut vergi mevzuatı içerisinde de yer almamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.