Tarih : 05.12.2013
Yayın Dönemi : Mart 2015

Başlık: Düzenlenen faturalara ait bedellerin geç tahsilinde beyan.
Tarih: 05/12/2013
Sayı: 25953680-001-25
Kapsam 
 
T.C.
ORDU VALİLİĞİ
Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ... Milli Eğitim Müdürlüğü taşıma ihalesini aldığınız, bu işi yapmaya devam ettiğiniz, Eylül ayı hizmetiniz karşılığında ... TL, Ekim ayı hizmetleri karşılığında ise ... TL miktarlı faturaları düzenleyerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ibraz ettiğiniz, fakat faturalarınızın ilçe özel idare müdürlüğüne ödenek aktarılmadığı gerekçesi ile kabul edilmediği ve söz konusu miktarların ödenmediği, faturaları paranın geldiği tarihte düzenlemeniz gerektiği ve aralık ayında fatura düzenlemeniz halinde faturanın kabul edilip tarafınıza ödeme yapılacağının yazı ile bildirildiği, bu uygulama neticesinde katma değer vergisi ve gelir vergisi dönemlerinin farklılaşarak kar/zarar dengesinin bozulduğu belirtilerek konu hakkında özelge talep edildiği anlaşılmaktadır.

             213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde "Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır." denilmektedir.

             Aynı Kanunun 231 inci maddesinin 5 inci fıkrasında, "Fatura malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır." hükmü yer almaktadır.

             Öte yandan, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 10 uncu maddesinin (a) bendine göre; vergiyi doğuran olay, malın teslimi ve hizmetin yapılması ile meydana gelmektedir. Aynı maddenin (b) bendinde ise; malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesiyle, (c) bendinde de; kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutat olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması anında meydana geleceği hüküm altına alınmıştır.

             Bu hükümler çerçevesinde hizmet ifalarında vergiyi doğuran olay hizmetin ifa edilmesi ile meydana gelmekte olup, faturanın hizmet ifa edildikten itibaren 7 gün içerisinde düzenlenmesi ve işleme ait KDV nin vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu döneme ait KDV beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

            Ayrıca, 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.4.3.1.) bölümündeki açıklamalara göre tevkifata tabi tutulan KDV nin (genel bütçeli idareler hariç) tevkifata tabi işlemin vuku bulduğu tarihi içine alan vergilendirme dönemine ait 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilip ödenmesi gerekmekte olup, sorumlunun ilgili dönemde tevkif ettiği KDV'yi beyan etmemesi durumunda ne şekilde hareket edileceği aynı bölümde açıklanmıştır.

            Buna göre, Eylül ayı servis taşımacılık hizmetine ait KDV'nin (VUK'un 231 inci maddesinden kaynaklı olarak faturası bir sonraki ay düzenlenmiş olsa dahi) gerek mükellef tarafından gerekse tevkifat yapmakla sorumlu İlçe Özel İdare Müdürlüğü tarafından Eylül dönemine ilişkin olarak verilecek 1 ve 2 No.lu KDV beyannameleri ile beyan edilmesi gerekmektedir.

           Dolayısıyla, faturanın ödemenin yapıldığı tarih dikkate alınarak düzenlenmesi ve beyanların da (gerek mükellef gerekse sorumlu tarafından) buna göre yapılması mümkün değildir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.