Tarih : 01.11.2013
Yayın Dönemi : Mart 2015

Başlık: Turizm işletme belgesine sahip otellerin lokantalarında verilen hizmetlerde KDV oranı
Tarih: 01/11/2013
Sayı: 39044742-KDV.28-1726
Kapsam 

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketiniz tarafından turizm işletme belgesine sahip 3 yıldız ve üzeri otel kapsamında yer almayan butik oteliniz bünyesindeki birinci sınıf lokanta işletme belgesine sahip bulunmayan lokantanızda verilen alkollü ve alkolsüz yemek hizmetine uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranının bildirilmesi istenmektedir.

            KDV kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

            KDV oranları; KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Kararnamenin eki II sayılı listenin ‘‘B) DİĞER MAL VE HİZMETLER'' başlıklı bölümünün;

            ‘‘-24 üncü sırasında, Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde (15/07/2009 tarih ve 2009/15200 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesi ile eklenen ibare) (birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç) verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),

            -25 inci sırasında da, Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak, geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.)''

            ifadesi yer almaktadır.

            Konuyla ilgili olarak 107 ve 108 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

            Buna göre, birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalarda verilen hizmetlerin KDV oranı % 18 olarak uygulanacaktır.

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;  üç yıldız ve üzeri otel kapsamında yer almayan butik oteliniz  bünyesindeki lokanta, birinci sınıf lokanta işletme belgesine de sahip olmadığından burada verilen yemek hizmeti % 8 oranında KDV ye tabi tutulacaktır. Ancak, alkollü yemek hizmetinde ise alkollü içeceklere isabet eden kısmın % 18 oranında KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

            

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.