Tarih : 02.09.2013
Yayın Dönemi : Mart 2015

Başlık: Tevkifatlı faturanın yansıtılmasında tevkifat uygulanmayacağı
Tarih: 02/09/2013
Sayı: 39044742-KDV.9-1401
Kapsam 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, inşaat sektöründe faaliyet gösterdiğinizi, Şirketinizin üstlendiği inşaat işinde arsa sahibi Şirketin bir yapı denetim firmasından yapı denetim hizmeti aldığını, bu hizmet nedeniyle arsa sahibi Şirketin KDV tevkifatı yaptığını, arsa sahibi Şirketin hizmet bedelini müteahhit firma olan Şirketinize yansıttığını belirterek düzenlenen söz konusu faturada gösterilen bedel üzerinden KDV tevkifatı uygulamanız gerekip gerekmediği hususunda Başkanlığımızın görüşünü talep etmektesiniz.

           3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

            - 1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

            - 4/1 inci maddesinde; hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu, ve bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

            Aynı maddenin 2 nci bendinde; bir hizmetin karşılığının bir mal teslimi veya diğer bir hizmet olması halinde bunların her birinin ayrı işlem olduğu ve hizmet veya teslim hükümlerine göre ayrı ayrı vergilendirileceği,

            - 9/1 inci maddesinde; mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği,

            - 20 nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği,

            hükme bağlanmıştır.

            KDV tevkifat uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.2.6.2.) bölümünde, yapı denetim hizmetlerinde tevkifatın kapsamını, yapı denetim firmalarınca verilen yapı denetim hizmetlerinin oluşturduğu açıklanmıştır. Ancak, Tebliğde yapı denetim hizmeti bedelinin yansıtılmasında KDV tevkifatına yönelik herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

            Bu itibarla, yapı denetim hizmeti bedelinin firmanıza yansıtılması KDV tevkifatına tabi bulunmamaktadır. 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 
 
 
 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.