Tarih : 26.02.2015
Yayın Dönemi : Mart 2015

Başlık: Ödenen başarı priminin gider kaydedilip edilmeyeceği hk.
Tarih: 26/02/2015
Sayı: 51421814-130[6-2014/110]-39
Kapsam 
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)
 
 

  İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, şirketinizin %42,22 oranında, xxx isimli şirketin ise %51 oranında ortak olduğu ... Gayrimenkul A.Ş.'nin yapmış olduğu ....... AVM'nin 2009 yılından itibaren xxx isimli şirketin sahibi olduğu yönetim şirketi tarafından yönetildiği ve bu yılda yapılan sözleşmeye istinaden önceki yıllara göre iyi yönetim performansı gösterilmesi halinde, şirketinizce yönetim şirketine iştirakinizden elde edilecek temettü tutarlarından karşılanmak üzere başarı primi ödeneceğinden bahisle, yönetim şirketine ödenecek başarı priminin şirketinizin kazancının tespitinde gider olarak yazılıp yazılamayacağı hususunda Başkanlığımızdan bilgi istenildiği anlaşılmaktadır.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun iştirak kazançları istisnasının düzenlendiği 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde kurumların, tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından elde ettikleri kazançların kurumlar vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır. Ayrıca aynı maddenin üçüncü fıkrası; "İştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere, kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dışı kurum kazancından indirilmesi kabul edilmez." hükmünü amirdir.

            Aynı Kanunun "Safi Kurum Kazancı" başlıklı 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

            Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununun "Bilanço Esasında Ticari Kazancın Tespiti" başlıklı 38 inci maddesinde ise;

            "Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce:

            1.İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir;

            2.İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.

            Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine uyulur." hükümlerine yer verilmiştir.

            Buna göre, tespit edilecek kurum kazancından Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde yer alan giderler indirilebilecektir.

            Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmış olup maddenin (1) numaralı bendinde ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

            Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında sayılan kanunen kabul edilmeyen giderler dışında kalan ticari organizasyona bağlı olarak yapılan giderlerdir ve bunlara işletme gideri de denilebilir.

            Bir masrafın genel gider adı altında masraf yazılabilmesi için, genel giderlerin ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılmış olması, masrafla iş arasında açık güçlü bir illiyet bağının mevcut olması ve masrafın işin önemi ölçüsünde yapılmış bulunması gerekmektedir.   

            Dolayısıyla, ortağı bulunduğunuz ... Gayrimenkul A.Ş.'ye ait .... AVM'nin başarılı yönetimi karşılığında 2009 yılında imzalanan sözleşmeye istinaden xxx isimli şirketin sahibi olduğu yönetim şirketine, şirketinizce hak kazanılan dağıtılabilir temettü tutarından yapacağınız başarı primi ödemesi, iştirak kazançları istisnasına konu kurum kazancınıza ilişkin bir gider olması nedeniyle, söz konusu bu ödemelerin vergiye tabi kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

             Ancak, söz konusu başarı primi ödemesine konu olan yönetim hizmeti esas itibariyle doğrudan .... Gayrimenkul A.Ş.'nin ticari kazancının elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili bir gider niteliği taşıdığından, şirketinizce ödenen bu tutarların, hizmetten faydalanan .... Gayrimenkul A.Ş. adına düzenlenecek bir fatura ile yansıtılmak suretiyle şirketinizce gelir olarak dikkate alınması durumunda kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 
(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.