Tarih : 02.02.2015
Yayın Dönemi : Mart 2015

Başlık: 2013 hesap dönemine ilişkin verilen bildirim üzerine 2014 yılının Nisan ayında tahakkuk ettirilmekle birlikte Mayıs ayında ödenecek harcın kurumlar vergisi matrahının tespitinde dikkate alınması hk.
Tarih: 02/02/2015
Sayı: 62030549-125[6-2013/479]-168
Kapsam 

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)
 

 İlgide kayıtlı özelge talep formunda, elektrik enerjisi üretimi faaliyeti ile iştigal eden şirketinizin, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarife uyarınca 2014 yılı Nisan ayında verilen bildirim üzerine, elektrik üretim faaliyetlerinden elde edilen gayrisafi iş hasılatı esas alınarak tahakkuk ettirilen elektrik üretimi lisans harçlarının, kurumlar vergisi matrahının tespitinde hangi dönemin gideri olarak dikkate alınacağı hususunda Başkanlığımızdan bilgi talep edilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde ise Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesinde, bilanço esasına göre ticari kazancın, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet fark olduğu; bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce işletmeye ilave olunan değerlerin bu farktan indirileceği, işletmeden çekilen değerlerin ise farka ilave olunacağı; ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu Kanunun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine uyulacağı hüküm altına alınmıştır.

            Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde, işletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçların safi kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabileceği hükme bağlanmış olup, Kurumlar Vergisi Kanununun 11/1-d maddesinde ise bu Kanuna göre hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para cezaları, vergi cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizlerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilmeyeceği hükmüne yer verilmiştir.

            Öte yandan, 492 sayılı Harçlar Kanununun 108 inci maddesinde, "İmtiyazname, ruhsatname ve diplomalardan bu Kanuna bağlı (8) sayılı tarifede yazılı olanları harca tabidir." denilmektedir.

            18/4/2013 tarih ve 28622 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6456 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin sonuna 1/1/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere "XV-Elektrik üretimi lisans harçları" bölümü eklenmiştir. Söz konusu düzenleme aşağıdaki gibidir.

            "XV- Elektrik üretimi lisans harçları:

            1-Hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim lisansı (Her yıl için):

            Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, özelleştirme bedeli, lisans ihale bedeli ve su kullanım bedeli ödemeksizin hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim faaliyetinde bulunanların (Kamu Kuruluşları hariç) bu faaliyetlerden elde ettikleri bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatı üzerinden Binde 15

            Üreticilerin kendi ihtiyaçları için kullandıkları elektriğin bedeli gayrisafi iş hasılatına dâhil edilmez."

            Bu düzenleme ile Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, özelleştirme bedeli, lisans ihale bedeli ve su kullanım bedeli ödemeksizin hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim faaliyetinde bulunanların (Kamu Kuruluşları hariç) bu faaliyetlerden elde ettikleri bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatı üzerinden 1/1/2014 tarihinden itibaren her yıl elektrik üretim lisans harcı alınacaktır.

            Ayrıca, aynı Kanunun 16 ncı maddesi ile Harçlar Kanununun 113 üncü maddesinin sonuna 1/1/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

            "Elektrik üretimi lisans harçları her yıl kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde verilen bildirim üzerine, elektrik üretim faaliyetlerinden elde edilen gayrisafi iş hasılatı esas alınarak tahakkuk ettirilir, tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ edilmez ve mayıs ayı içerisinde ödenir..."

            Buna göre, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin XV/1 fıkrası kapsamında, elektrik üretim faaliyetlerinden elde edilen gayrisafi iş hasılatı esas alınarak 2014 yılının Nisan ayında verilen bildirim üzerine şirketiniz adına tahakkuk ettirilen elektrik üretimi lisans harçlarının, tahakkuk ettiği  tarihin içinde bulunduğu vergilendirme döneminde, kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

            Öte yandan, elektrik üretimi lisans harçlarının geç tahakkuk ettirilmesi ve ödenmesiyle ilgili olarak ödenen cezalar ile gecikme zamları ve faizlerinin kurum kazancının tespitinde gider yazılamayacağı tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.