Tarih : 12.05.2014
Yayın Dönemi : Mart 2015

Başlık: Liman inşaatı yatırımına ilişkin indirimli kurumlar vergisinden yararlanılıp yararlanılamayacağı hk.
Tarih: 12/05/2014
Sayı: 84098128-125[32/A-2014/2]-280
Kapsam 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü
 
 

 İlgi (a) da kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketiniz tarafından İzmir İli ....... İlçesinde büyük bir konteyner liman inşaatı yatırımı yapılacağı, limanın faaliyete geçeceği süreye kadar yaklaşık .......-€ yatırım harcaması gerçekleştirileceği, yatırım tamamlandığında limanın çalıştırılması ve işletilmesinin dünya lideri bir firmanın yüzde yüz iştiraki olan ................. A.Ş. ile birlikte yerine getirileceği, faaliyete alınacak limanın satış hasılatı paylaşımı yöntemi ile liman işletmecisi olan adı geçen firma ile birlikte işletilecek olması nedeniyle teşvik belgesi kapsamında indirimli kurumlar vergisinden yararlanılması hususunda tereddüt hasıl olduğu belirtilerek konu hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            Konu ile ilgili olarak ilgi (b) de kayıtlı dilekçeniz ekinde yer alan, bir yanda .......... A.Ş. (........ İzmir) ve Hollanda'da mukim ............ ile diğer yanda, ........... ve ........... Holding A.Ş.(PETKİM) arasında akdedilen "Petkim Limanı, Konteyner Terminali Operasyon Sözleşmesi" nin "2. Sözleşmenin Konusu ve Amacı" bölümünde, sözleşmenin İzmir İli Aliağa İlçesinde yer alan Petkim Yarımadasına .......... tarafından konteyner terminali (Terminal) inşa edilmesi ve sonrasında terminalin işletim hakkının sözleşme hükümlerine göre süre uzatılmadıkça, 28 (yirmi sekiz) yıl süre ile .......... İzmir'e devredilmesine ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedildiği, "3. Terminal'in İnşası" bölümünde, terminalin inşasının, ......... tarafından ihale edilecek taşeron firmalar tarafından, ......... İzmir'in .........'e bilahare sağlayacağı bir teknik dizayn dökümanına uygun bir şekilde, Faz-1 ve Faz-2 olmak üzere 2 (iki) aşamalı olarak gerçekleşeceği, terminalin üst yapı ekipmanlarının ise ......... İzmir tarafından sağlanacağı belirtilmektedir

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinde; "1) Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Hazine Müsteşarlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.

            (2) Bu maddenin uygulamasında yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade eder.

            ..."

   hükmüne yer verilmiş olup,  maddede belirtilen şartları haiz olsalar dahi;

            -Finans sektöründe faaliyet gösteren kurumlar,

            -Sigortacılık  sektöründe faaliyet gösteren kurumlar,

            -İş ortaklıkları,

            -Taahhüt işleri,

            -4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar,

            -3996 sayılı  Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar,

            -Rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar

            indirimli kurumlar vergisi kapsamı dışındadır.

            Bu hüküm uyarınca, Bakanlar Kuruluna tanınan yetki çerçevesinde belirlenen ve Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşılıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulacaktır.

            Öte yandan, anılan madde hükümleri kapsamında 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmış olup, Bakanlar Kurulu Kararlarının uygulamasına ilişkin usul ve esaslar da Ekonomi Bakanlığınca 20 Haziran 2012 tarih ve 28329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/1 Seri No'lu "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulamasına İlişkin Tebliğ" ile belirlenmiştir.

            Anılan Karara göre "Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları" büyük ölçekli yatırımlar arasında sayılarak, "Teşvik sistemi ve destek unsurları" başlıklı 4 üncü bölümünde; büyük ölçekli yatırımlardan EK-3 te belirtilen asgari tutarları sağlayan yatırım konularının "Vergi İndirimi" desteğinden yararlandırılabileceği belirtilmiştir.

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, inşaatı tamamlandıktan sonra faaliyete alınacak olan bahsi geçen limanın, satış hasılatı paylaşımı yöntemi ile liman işletmecisi olan ................ A.Ş. firması ile birlikte işletilecek olması 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi uyarınca indirimli kurumlar vergisi desteğinden yararlanılması açısından engel teşkil etmemekte olup, adınıza alınacak Yatırım Teşvik Belgesinde "Vergi İndirimi" satırına yer verilmiş olması halinde şirketiniz tarafından yapılan liman inşaatı yatırımının işletilmesinden şirketinizce elde edilecek kazanca indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkün bulunmaktadır.

            Ancak, söz konusu yatırımın, ilgili Kanunun 32/A maddesinin birinci fıkrası uyarınca indirimli kurumlar vergisi uygulamasından hariç tutulanlar kapsamında yer alması durumunda indirimli kurumlar vergisi desteğinden yararlanılmasının mümkün olmayacağı tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.