Tarih : 24.04.2014
Yayın Dönemi : Mart 2015

Başlık: Şirket ortağı adına ödenen komisyon tutarının kurum kazancına dahil edilip edilmeyeceği hk.
Tarih: 24/04/2014
Sayı: 13649056-125[06-2014/ÖZE-02]-43
Kapsam 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAMSUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü
 
 

 İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin tek ortaklı limited şirket olduğu ve at yarışı, loto, sayısal gibi şans oyunlarının oynatılması faaliyetinde bulunduğu; sayısal ve iddia makinelerinden elde edilen komisyonun ve yapılan vergi kesintisinin şirket adına yapıldığı ancak ganyan makinesinden elde edilen komisyon tutarı üzerinden GVK' nın 94 üncü maddesine göre yapılan vergi kesintisinin şirket ortağı adına yapıldığı belirtilerek, söz konusu komisyonun kurum kazancına mı dahil edileceği yoksa şirket ortağı adına ayrı bir mükellefiyet kaydının mı açılacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

            Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yaptıkları ödemelerden vergi tevkifatı yapacak olanlar sayılmış olup söz konusu maddeye 6322 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle 15.06.2012 tarihinden geçerli olmak üzere eklenen (g) bendinde; başbayiler hariç olmak üzere, 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarına ilişkin bilet, kupon ve benzerlerini satanlara, düzenlenen her türlü bahis ve şans oyunlarının oynatılmasına aracılık edenlere, diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden tevkifat yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

            Aynı Kanunun "Yurt içinde kesilen vergilerin mahsubu" başlıklı 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise "Beyannamede gösterilen kazançlardan, Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasına ve 30 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına göre kaynağında kesilmiş olan vergiler (hayat sigorta şirketlerinde matematik karşılıkların yatırıma yönlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlar üzerinden yapılan kesintiler dahil), beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir." hükmüne yer verilmiştir.   

            Buna göre; şirketiniz tarafından ganyan makinesinden elde edilen ancak ........ Kulübü Derneği At Yetiştiriciliği ve Yarışları İktisadi İşletmesince şirket ortağı adına yapılan komisyon ödemelerinin kurum kazancına dahil edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir.

            Öte yandan, şirket ortağı adına yapılan komisyon ödemeleri kurum kazancına dahil edileceğinden, söz konusu komisyon ödemeleri üzerinden şirket ortağı adına yapılan vergi kesintisinin de beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilebileceği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.