Tarih : 10.04.2014
Yayın Dönemi : Mart 2015

Başlık: Yatırım Teşvik Belgesine göre Kurumlar Vergisi Uygulaması hk.
Tarih: 10/04/2014
Sayı: 16700543-125-10
Kapsam 

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

 İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden;

            - Şirketinizin tevsi ve ilave yatırımdan dolayı, 22.11.2011 tarihli ve xxx sayılı; 6.3.2013 tarihli ve xxx sayılı iki adet teşvik belgesine sahip olduğu,

            - 22.11.2011 tarihli teşvik belgesine konu yatırımın tamamlandığı ve belgenizin kapandığı; bu belge ile %80 vergi indirimi oranı; %35 yatırıma katkı oranı verildiği,

            - 6.3.2013 tarihli teşvik belgesine konu yatırımın %90'ının tamamlandığı; Haziran 2013'te üretime geçileceği; bu belge ile %70 vergi indirimi oranı  ve %30 yatırıma katkı oranı verildiği,

            - Şirketinizin %80 indirimli oranda vergiye tabi matrahının yanı sıra normal oranda vergiye tabi matrahının da bulunduğu,

              belirtilerek;

             - Şirketinizin 2013 dönemi geçici vergi ve kurumlar vergisi matrahının tamamına %80 indirimli oranda geçici vergi ve kurumlar vergisi oranı uygulanıp uygulanmayacağı,

            - Teşvik belgelerine göre bulunacak geçici vergi ve kurumlar vergisi matrahlarına indirimli oranların ayrı ayrı mı uygulanacağı,

            - 2012/3305 sayılı Kararnamenin; "...yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilir..." hükmü gereğince yatırımın tamamlandığı yıldan sonraki yıllarda katkı tutarı tamamlanıncaya kadar diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara da indirimli kurumlar vergisi uygulanıp uygulanamayacağı,

            hususlarında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

             5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun  32/A maddesinin;

            - birinci fıkrasında,"Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur."

             - ikinci fıkrasının (c) bendinde, "(6322 sayılı Kanunun 39. maddesiyle eklenen bent; Yürürlük, 01.01.2013 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 15.06.2012) Bakanlar Kurulu, yatırıma başlanan tarihten itibaren bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının %50'sini ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçmemek üzere; yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya, bu oranı her bir il grubu için sıfıra kadar indirmeye veya %80'e kadar artırmaya yetkilidir."

              ...........

              - dördüncü fıkrasında, "Tevsi yatırımlarda, elde edilen kazancın işletme bütünlüğü çerçevesinde ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespit edilebilmesi halinde, indirimli oran bu kazanca uygulanır. Kazancın ayrı bir şekilde tespit edilememesi halinde ise indirimli oran uygulanacak kazanç, yapılan tevsi yatırım tutarının, dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına (devam eden yatırımlara ait tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle belirlenir. Bu hesaplama sırasında işletme aktifinde yer alan sabit kıymetlerin kayıtlı değeri, yeniden değerlenmiş tutarları ile dikkate alınır. İndirimli oran uygulamasına yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği geçici vergi döneminde başlanır.

            ......."

              hükmü yer almaktadır.

            19.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 15 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının yatırım türleri ve bölgeler itibarıyla değişen oranlardaki kısmını geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilecektir.

            Aynı Kararın "Daha önceki kararlara ilişkin uygulama" başlıklı geçici 2 nci maddesinde ise, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri ile ilgili uygulamalara, teşvik belgesinin dayandığı karar ve ilgili kararlar çerçevesinde devam olunacağı; ancak, 2009/15199 sayılı Karara istinaden 1/1/2012 tarihinden bu Kararın yayımı tarihine (19.06.2012) kadar geçen dönemde yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri için talep edilmesi halinde bu Kararın lehte olan hükümlerinden yararlanılacağı belirtilmiştir.

             2009/15199 sayılı BKK'ya göre yatırım teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulacaktır. 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre yatırım teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan ise henüz kazanç elde edilmemiş olsa dahi "yatırım döneminde" belirli oranlarda ve 01.01.2013 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere, diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara  indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkün bulunmaktadır.

            "Yatırım dönemi" ifadesinden, yatırıma fiilen başlanıldığı tarihi içeren geçici vergilendirme döneminin başından tamamlama vizesi yapılması amacıyla Ekonomi Bakanlığına müracaat tarihini içeren geçici vergilendirme döneminin son gününe kadar olan sürenin anlaşılması; yatırımın fiilen tamamlandığı tarihin, tamamlama vizesinin yapılmasına ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığına müracaat tarihinden önceki bir geçici vergilendirme dönemine isabet etmesi halinde ise yatırımın fiilen tamamlandığı tarihi içeren geçici vergilendirme döneminin son gününün dikkate alınması gerekmektedir.

            Öte yandan, indirimli kurumlar vergisi uygulanacak kazançların ayrı hesaplarda takip edilmesi gerekmektedir. Ancak, kazancın ayrı olarak takibine imkan bulunmayan hallerde indirimli kurumlar vergisi oranının uygulanacağı kazanç,  yapılan yatırım tutarının dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına (devam eden yatırımlara ait tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle belirlenecektir.

             Bu hüküm ve açıklamalara göre;

             - Her bir yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımdan elde edilecek kazançlara ilgili teşvik belgesi ile sağlanan vergi indirim oranına göre indirimli  kurumlar vergisi uygulanacaktır.

             - Birden fazla teşvik belgesine bağlı olan tevsi yatırımlarınıza sağlanan vergi indirimi oranları farklı olduğundan, yararlanılabilecek indirimli kurumlar vergisinin beyanname dışında hesaplanması ve hesaplanan bu tutarı sağlayacak şekilde geçici ve yıllık kurumlar vergisi beyannamelerine ilgili oranın dahil edilmesi gerekmektedir.

              - 22.11.2011 tarih ve 103287 no.lu teşvik belgeniz 2009/15199 sayılı Karara istinaden düzenlendiğinden yalnızca bu belge kapsamında yapılan yatırımdan  elde edilecek kazanca ilgili teşvik belgesi ile sağlanan vergi indirim oranına göre indirimli kurumlar vergisi uygulanacak olup; diğer faaliyetlerinizden elde edilen kazançlarınıza ise indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkün değildir.

             - 06.03.2013 tarih ve xxx nolu teşvik belgeniz ise 19.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Karara istinaden düzenlendiğinden yukarıda açıklanan yatırım döneminde genel oranda vergiye tabi diğer faaliyetlerinizden elde edilen kazançlarınıza söz konusu Kararın 15 inci maddesine göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının yatırım türleri ve bölgeler itibariyle değişen oranlardaki kısmını geçmemek üzere, indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkündür. Yatırım dönemi geçtikten sonraki yıllarda ise genel oranda vergiye tabi diğer kazançlarınıza indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.